Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 27.05.2024 do 06.06.2024

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie. ▪ ▪ V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí. ▪▪Rozlišuje vrstvy jazyka (spisovná a nespisovná čeština - slang, obecná čeština, argot) ▪▪ Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami. biblické příběhy (práce s textem)▪▪ pravopisné procvičování
Anglický jazyk vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života. rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami, popis události za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Matematicko fyzikální základ provádí početní operace v oboru racionálních čísel. užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla. využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí. početní operace se zlomky převrácená hodnota čísla porovnávání zlomků vztah zlomek desetinné číslo šíření světla zdroj světla barevné spektrum
Svět přírody Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy. Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin. rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin fotosyntéza stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin
Člověk a společnost Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie. Uvede příklady archeologických kultur na našem území. Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik. Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Antický Řím. Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné) Společnost a způsob vlády v Římě. Orgány samosprávy. Řím v době císařství, adoptivní císaři, pozdní říše římská. Rozdělení římské říše. Kultura a odkaz starověkého Říma. Stěhování národů. Křesťanství. Afrika - povrch, vodstvo, hospodářství.
Estetická výchova Kombinuje výtvarné techniky k vlastnímu estetickému vyjádření. Kombinace kresby a malby.
Informační a komunikační technologie Používá opakování, větvení programu a proměnné. • cykly, podmíněné cykly
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. vybíjená doplňkové sporty atletika basketbalová průprava volejbalová průprava průpravná cvičení v přehazované
Člověk a svět práce Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Použití ručního nářadí pro obrábění materiálů; Spojovací materiály a jejich použití a využití; Základní obrábění materiálů (dřeva a železa); Pokračování ve výrobě vodního mlýnku;