Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 6. ročník od 13.11.2023 do 24.11.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Používá správné tvary slov v písemném projevu. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie. velká písmena literární druh a žánr, literární druhy (lyrika, epika, drama), poezie a próza. Literární terminologie (rým, verš, sloka, personifikace, metafora) 14. a 28. listopadu - pravopisný test (koncovky podstatných a přídavných jmen; duálové tvary; předpony s/z; mě/mně, n/nn, koncovky přísudků; vyjmenovaná slova a příbuzná atd.)
Anglický jazyk vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. zeptá se na základní informace. vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost. Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Matematicko fyzikální základ charakterizuje a třídí a znázorní základní rovinné útvary. určuje a charakterizuje základní prostorové útvary. zná základní fyzikální jednotky a jejich převody. "úsečka, přímka, polopřímka kruh, kružnice, mezikruží, n - úhelníky" tělesa - krychle, kvádr, hranol, jehlan, kužel, koule převody jednotek (včetně času)
Člověk a společnost Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví. Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa. Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Společné znaky nejstarších starověkých civilizací. Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné). Sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti. Typy a formy států. Úvod do starověku - předpoklady pro vznik států, vznik písma, Mezopotámie. Asie - obyvatelstvo, náboženství, jazyky, kultura, města. Typy a formy států dnes. Sebehodnocení+ zpětná vazba - čtvrtletní hodnocení.
Estetická výchova Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. objemy, kontrast, světlostní a barevné kvality zpěv s hudebním doprovodem
Informační a komunikační technologie Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat. Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu. • analýza informací v tabulkách • datové sady • otevřená data • přenos informací, standardizované kódy • znakové sady • šifry • identifikace barev, barevný model
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. basketbalová průprava volejbalová průprava průpravná cvičení v přehazované
Člověk a svět práce Řešení jednoduchých technických úkolů s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Práce s jednoduchým náčrtem na výrobu nového výrobku. Vlastnosti technických materiálů; spojovací materiály a jejich použití a využití; základní obrábění materiálů;
Člověk a příroda Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci) adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci) základní geografické, topografické a kartografické pojmy