Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 05.06.2023 do 16.06.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Zpracuješ text různými uměleckými způsoby. (volně reprodukuje text podle svých schopností) Sestavíš osnovu vyprávění. (sestaví osnovu vyprávění a posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení) Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů) Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku) Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje) Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici) Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta) Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je) Zvládneš mluvit spisovně. (rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace) vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku posouzení úplnosti x neúplnosti daného slohového útvaru druhy a žánry dětské literatury literatura umělecká a věcná, encyklopedie, slovník zdvojené souhlásky a slovy se skupinami bě/bje, vě/vje, pě spojovací výrazy základní větné členy - podmět a přísudek (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce zážitkové čtení spisovná a nespisovná výslovnost - prezentace, rétorické cvičení volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu tvorba vlastního textu dramatizace vlastní výtvarný doprovod referát Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly.
Anglický jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se probíraných témat. Rozumí zjednodušeným poslechům s podporou obrázků (např. v učebnici nebo přidaných zjednodušených materiálů). Porozumění tématu krátkého a jednoduchého poslechového textu, má-li k dispozici vizuální nebo audio oporu. Doplňování informací číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, technologií, zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává. Průřezové téma: Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Matematika a její aplikace Graficky sčítáš a odčítáš úsečky, určíš obvod mnohoúhelníku. (sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran) Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu) Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) grafické sčítání a odčítání úseček sčítání částí lomené čáry obvod mnohoúhelníku obsahy a jednotky obsahu osová souměrnost osově souměrné útvary slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi - zápis, výpočty ve tvaru rovnice
Člověk a jeho svět Vyčteš informace z mapy. (rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map a vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí) Určíš světové strany. (určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě) Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR. (vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického) Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Orientuješ se v čase. (pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy) Plánuješ účelně svůj čas. (účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob) Chápeš význam zdravého životního stylu. (uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou) Využíváš data a informace ve svém okolí k vhodnému rozhodnutí. (uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci se lépe rozhodnout) Najdeš a spustíš aplikaci, pracuješ s daty různého typu. (najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu) Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru) Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. (pracuje s obrázkem v grafickém editoru) náčrt, plán, mapa mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách určování světových stran regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR - kraje Plzeňská, Karlovarský a Jihočeský časová osa historie českého státu - Habsburkové - Rudolf II. rovnováha v přírodě podíl člověka na stavu přírody a krajiny třídění organismů do skupin orientace v čase a časový řád denní režim - plánování, uspořádání času kalendář Google, vytvoření a spravování událostí zdravý životní styl a preventivní ochrana zdraví druhy dat v okolí, způsoby záznamů dat a informací, důvěryhodnost zdroje informací spouštění a přepínání aplikací, souborová struktura, práce se složkami, hledání aplikací, ovládání hardware (klávesnice, myš, ...), internetový prohlížeč, základy práce v textovém editoru základní ovládání programu, práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu, psaní a mazání textu, formát písma, odstavce, vkládání a základní, kopírování textu a obrázků, úprava obrázků, kopírování mezi internetem a textovým editorem ovládání používaných programů, základy práce s digitální fotografií (jednoduché úpravy, změna světlosti, kontrastu, barev, ořez otočení a export obrázku) Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana. Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky) přidaný očekávaný výstup - digitální kompetence, kreslící programy v rámci cloudových technologií, případně v rámci dokumentů Google
Kultura ducha a těla Zapojuješ se do společného zpěvu. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti) Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře) Při výtvarném tvoření se snažíš zachytit linie, tvary, objemy, a kontrasty. (při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky výtvarného vyjádření, porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) Ovládáš pohybové dovednosti pro basketbal a vybíjenou. Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Využíváš digitální technologie pro grafické ztvárnění svého záměru pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena dvojhlas, kánon, intonace, hudební hry hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické) prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru. basketbalová průprava (dribling, hod obouruč trčením, přihrávka obouruč o zem, chytání míče) průprava a hra vybíjené (hod jednoruč horem volejbalovým míčem, chytání míče) gymnastická průprava (přeskok švihadla, kotoul vpřed, kolébka vzad, výskok na švédskou bednu do dřepu, nácvik výskoku za pomoci gymnastického můstku, rovnovážné polohy na zemi a lavičce) cvičení na hudbu, atletická průprava (rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem) doplňkové sporty malování myší, dotykem, ... (různé druhy čar, vyplňování barvou), gumování; používání/malování předdefinovaných geometrických tvarů, vkládání textů; vkládání obrázků; práce s obrazem - změna velikosti, překlápění a zrcadlení; volba barev; kopírování Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje. DK - ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby