Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 22.05.2023 do 02.06.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu) Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí) Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici) Zpracuješ text různými uměleckými způsoby. (volně reprodukuje text podle svých schopností) slovní druhy a jejich třídění podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) slovesa (osoba, číslo, způsob, čas) tvary slov stavba věty věta jednoduchá, souvětí základní větné členy - podmět a přísudek (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu tvorba vlastního textu dramatizace vlastní výtvarný doprovod referát Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a známých slov o sobě, rodině, o svém životě a tom, co ho/ji baví. Najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo jiných osvojovaných tématech) v krátkém jednoduchém textu. Otázky při neporozumění. Průřezová témata: Výchova k občanství, sociální rozvoj a komunikace.
Matematika a její aplikace Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu) Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem obsahy a jednotky obsahu osová souměrnost osově souměrné útvary slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození) Popíšeš způsob života lidí v pravěku a středověku. (srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik) Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR. (vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického) Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru) časová osa historie českého státu - husitské války, Jiří z Poděbrad přírodní společenstva - les, louka, rybník třídění organismů do skupin vývoj člověka způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR základní ovládání programu, práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu, psaní a mazání textu, formát písma, odstavce, vkládání a základní, kopírování textu a obrázků, úprava obrázků, kopírování mezi internetem a textovým editorem Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů. Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Kultura ducha a těla Sdílíš s ostatními pocity ze své tvorby. (nalézá obsah výtvarných zobrazení, která vytvořil, vybral či upravil a komunikuje o nich) Najdeš vhodné umístění pro své dílo. (užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model) Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti) Ovládáš pohybové dovednosti pro basketbal a vybíjenou. Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) komunikace o výtvarném zobrazení prostorová tvorba, instalace komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály) basketbalová průprava (dribling, hod obouruč trčením, přihrávka obouruč o zem, chytání míče) gymnastická průprava (přeskok švihadla, kotoul vpřed, kolébka vzad, výskok na švédskou bednu do dřepu, nácvik výskoku za pomoci gymnastického můstku, rovnovážné polohy na zemi a lavičce) cvičení na hudbu doplňkové sporty Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.