Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 08.05.2023 do 19.05.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí) Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje) Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici) Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je) Vedeš správně dialog. (vede správně dialog) Víš, jak tělo, mimika a gesta působí v komunikaci. (reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace) Ve škole se snažíš vyvarovat hrubých výrazů. (eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace) Vedeš rozhovor s druhými. (vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích) Položíš vhodnou otázku. (zvládá položit vhodnou otázku) Zvládneš mluvit spisovně. (rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace) stavba věty věta jednoduchá, souvětí spojovací výrazy základní větné členy - podmět a přísudek (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé zážitkové čtení pravidla dialogu porovnávání názorů, tolerance řešení konfliktních situací vyjadřování závislé na komunikační situaci postoj těla, mimika, gesta, oční kontakt, podání ruky slovník komunikace komunikace o někom jiném vhodné formulování otázky spisovná a nespisovná výslovnost Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální. Multikulturní výchova, lidské vztahy - tolerantní vztahy a rozvoj spolupráce. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální. Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly.
Anglický jazyk Rozumí zjednodušeným poslechům s podporou obrázků (např. v učebnici nebo přidaných zjednodušených materiálů). Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Kahoot – aktivní využití aplikace. Průřezová témata: Mediální výchova.
Matematika a její aplikace Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu) Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru) Vyhledáváš, sbíráš a třídíš data. (vyhledává, sbírá a třídí data) sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem obsahy a jednotky obsahu osová souměrnost osově souměrné útvary vyhledávání, sběr a třídění dat
Člověk a jeho svět Určíš světové strany. (určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě) Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka) Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Odhadneš a zkontroluješ cenu nákupu a vrácené peníze. (odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze) Podílíš se na vytváření přátelské atmosféry ve třídě. (jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy) Snažíš se rozvíjet kamarádské vztahy se spolužáky. (iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky) Využíváš data a informace ve svém okolí k vhodnému rozhodnutí. (uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci se lépe rozhodnout) určování světových stran rovnováha v přírodě podíl člověka na stavu přírody a krajiny přírodní společenstva - les, louka, rybník třídění organismů do skupin plánování, odhad a kontrola ceny nákupu aktivní vytváření vztahů kamarádství druhy dat v okolí, způsoby záznamů dat a informací, důvěryhodnost zdroje informací - plánování výletů, tras, kraj, předpověď počasí Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana. Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů. Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Data, informace a modelování rozvrh hodin, rozpis suplování, předpověď počasí, ...
Kultura ducha a těla Zapojuješ se do společného zpěvu. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti) Ovládáš pohybové dovednosti pro basketbal a vybíjenou. Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Jednáš v duchu fair play a dodržuješ pravidla her. (jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží a adekvátně na ně reaguje) Při sportování respektuješ opačné pohlaví. (respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví) pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena dvojhlas, kánon, intonace, hudební hry průprava a hra vybíjené (hod jednoruč horem volejbalovým míčem, chytání míče) cvičení na hudbu atletická průprava (rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem) doplňkové sporty pravidla osvojovaných pohybových her a činností (vybíjená, basketbal a doplňkové sporty) zásady jednání a chování fair play respekt