Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 24.04.2023 do 05.05.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu) Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí) Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje) Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas) Vybereš a zaznamenáš podstatné informace. (rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává) slovní druhy a jejich třídění podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) slovesa (osoba, číslo, způsob, čas) tvary slov stavba věty věta jednoduchá, souvětí spojovací výrazy uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků tiché čtení s porozuměním práce s textem (posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...) orientace v textu klíčová slova v textu výtah důležitých nebo požadovaných informací z textu podstatné x nepodstatné informace pro význam (vyznění) daného textu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a známých slov o sobě, rodině, o svém životě a tom, co ho/ji baví. Najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Slova, slovní spojení, krátké věty, s jejichž použitím sestaví pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá za použití základních zdvořilostních obratů (pozdrav, oslovení, rozloučení, poděkování). Vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu. Průřezová témata: Výchova k občanství, sociální rozvoj a komunikace.
Matematika a její aplikace Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Zaokrouhluješ na desítky, sta a tisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání) Vyznačíš záporné číslo na číselné ose. (porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000 zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek celá čísla, celá záporná čísla a jejich znázornění slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium
Člověk a jeho svět Vyčteš informace z mapy. (rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map a vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí) Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Popíšeš způsob života lidí v pravěku a středověku. (srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik) Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů) Objevuješ a zjišťuješ propojenost prvků živé a neživé přírody. (objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody) Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Vyjmenuješ některá chráněná území ČR. (zdůvodní základní význam chráněných částí přírody) Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR. (vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického) Využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí. (využívá digitální technologie pro procvičování získaných znalostí) Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. (komunikuje prostřednictvím digitálních technologií) Popíšeš a znázorníš situaci pomocí symbolů. (popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví a znázorní ji) Najdeš a spustíš aplikaci, pracuješ s daty různého typu. (najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu) spouštění a přepínání aplikací, souborová struktura, práce se složkami, hledání aplikací, ovládání hardware (klávesnice, myš, ...), Sestavuješ a testuješ symbolické zápisy postupů. (sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů) Popíšeš jednoduchý problém, navrhneš a popíšeš jednotlivé kroky k jeho řešení. (popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky k jeho řešení) náčrt, plán, mapa mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách časová osa historie českého státu - Lucemburkové, Jan Hus způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku přírodní společenstva - les, louka, rybník živá a neživá příroda vývoj člověka třídění organismů do skupin chráněná území regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR umimeto.org a jiné aplikace Google Classroom jako nástroj odevzdávání úkolů. Odkaz na meet. Gmail obrázky, přílohy, odkazy, posílání velkých souborů. Google Meet - vytvoření vlastního Meetu, sdílení obrazovky způsob popisu situace, schematické znázorňování, piktogramy a schematické značky internetový prohlížeč, základy práce v textovém editoru zápis a zjednodušené znázornění běžné situace, základní šifry, ovládání Ozobotů analýza problému, určení klíčových bodů, programování Ozobotů Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů. Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ochrana přírody Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) DK - ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby komplexní práce – zadané téma, které znázorní, popíše a reprodukuje digitální technologie algoritmizace a programování, situace typu kuchařský recept, domácí práce, osobní hygiena, programování Ozobotů prostřednictvím barevných kódů
Kultura ducha a těla Provádíš jednoduché hudební improvizace. (provádí elementární hudební improvizace) Rozlišíš jednoduché hudební formy. (rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby) Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby) Pracuješ s notovým zápisem. (realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not) Reaguješ na hudbu pohybem. (ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace) Kombinuješ různé výtvarné techniky. (osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci výtvarného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti) Pracuješ podle návodu. (Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu) Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace) Zařazuješ do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení. (zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování) Změříš pohybové výkony. (změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky) Jednáš v duchu fair play a dodržuješ pravidla her. (jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží a adekvátně na ně reaguje) Při sportování respektuješ opačné pohlaví. (respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví) hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace jednoduché hudební formy (píseň + výběr některé další hudební formy) kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování práce s notovým zápisem taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků. netradiční kombinace výtvarných technik, spontánní a volná tvorba komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály) postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy a náčrtu zdroje informací o pohybových činnostech práce s informací zdravotní oslabení - pohybový režim, dechová cvičení, zásady správného držení těla, sestavy cvičení, význam cvičení v sériích pohybové testy, měření výkonů, měřidla pravidla osvojovaných pohybových her a činností (vybíjená, basketbal a doplňkové sporty) zásady jednání a chování fair play. respekt Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností hudebního vyjádření. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov. Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu. Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.