Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 03.04.2023 do 21.04.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici) Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku) Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů) základní větné členy - podmět a přísudek koncovky ohebných slov, zdvojené souhlásky druhy a žánry dětské literatury literatura umělecká a věcná, encyklopedie, slovník
Anglický jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Otázky při neporozumění. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, objevujeme Evropu a svět - státní symboly anglicky mluvících zemí.
Matematika a její aplikace Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel) Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem osová souměrnost osově souměrné útvary slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Založíš jednoduchý pokus. (založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu) Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR. (vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického) Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození) Popíšeš jednoduchý problém, navrhneš a popíšeš jednotlivé kroky k jeho řešení. (popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky k jeho řešení) Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru) časová osa historie českého státu - Karel IV., život ve středověku rovnováha v přírodě podíl člověka na stavu přírody a krajiny - Krkonoše třídění organismů do skupin jednoduchý pokus - založení, stanovení postupu práce, výstupy regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR - Liberecký kraj vývoj člověka analýza problému, určení klíčových bodů, programování Ozobotů základní ovládání programu, práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu, psaní a mazání textu, formát písma, odstavce, vkládání a základní, kopírování textu a obrázků, úprava obrázků, kopírování mezi internetem a textovým editorem Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana. Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Algoritmiizace a programování, návaznost na výstup Sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů, jedná se o situace z běžného života a ze života třídy, Ozobot Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Kultura ducha a těla Rozlišíš jednoduché hudební formy. (rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby) Změříš pohybové výkony. (změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky) Ovládáš pohybové dovednosti pro basketbal a vybíjenou. Zvládáš gymnastické cviky. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti) Jednáš v duchu fair play a dodržuješ pravidla her. (jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží a adekvátně na ně reaguje) Při sportování respektuješ opačné pohlaví. (respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví) jednoduché hudební formy (píseň + výběr některé další hudební formy) pohybové testy, měření výkonů, měřidla gymnastická průprava (přeskok švihadla, kotoul vpřed, kolébka vzad, výskok na švédskou bednu do dřepu, nácvik výskoku za pomoci gymnastického můstku, rovnovážné polohy na zemi a lavičce) cvičení na hudbu, atletická průprava (rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem) doplňkové sporty zásady jednání a chování fair play. respekt Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.