Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 4. ročník od 20.03.2023 do 31.03.2023

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Vybereš a zaznamenáš podstatné informace. (rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává) Převyprávíš a zapamatuješ si získané informace. (reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta) Vyjadřuješ své dojmy z četby a zaznamenáváš je. (vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je) Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu) Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku) Ovládáš pravidla telefonování. (vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku) orientace v textu klíčová slova v textu výtah důležitých nebo požadovaných informací z textu podstatné x nepodstatné informace pro význam (vyznění) daného textu vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce zážitkové čtení slovní druhy a jejich třídění podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) slovesa (osoba, číslo, způsob, čas) tvary slov koncovky ohebných slov telefonování Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění. Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování. Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě. Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč zvuků a slov, dovednosti pro verbální sdělování.
Anglický jazyk Najde potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Komunikuje prostřednictvím digitálních technologií. Slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy - technologie, školní předměty, zvířata. Kahoot – aktivní využití aplikace. Průřezová témata: Mediální výchova - prezentace, videa.
Matematika a její aplikace Vyhledáváš, sbíráš a třídíš data. (vyhledává, sbírá a třídí data) Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel) Řešíš nestandardní slovní úlohy. (řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky) Zaokrouhluješ na desítky, sta a tisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel) Vyznačíš záporné číslo na číselné ose. (porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose) vyhledávání, sběr a třídění dat slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi řešení nestandardních slovních úloh číselné a obrázkové řady magické čtverce prostorová představivost zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě celá čísla, celá záporná čísla a jejich znázornění Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů
Člověk a jeho svět Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik) Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy) Popíšeš vývoj člověka. (rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození) Popíšeš jednoduchý problém, navrhneš a popíšeš jednotlivé kroky k jeho řešení. (popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky k jeho řešení) Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru) časová osa historie českého státu - Karel IV. třídění organismů do skupin - příroda Krkonoš vývoj člověka analýza problému, určení klíčových bodů, programování Ozobotů základní ovládání programu, práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu, psaní a mazání textu, formát písma, odstavce, vkládání a základní, kopírování textu a obrázků, úprava obrázků, kopírování mezi internetem a textovým editorem Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů. Algoritmiizace a programování, návaznost na výstup Sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů, jedná se o situace z běžného života a ze života třídy, Ozobot Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Kultura ducha a těla Provádíš jednoduché pěstitelské činnosti. (provádí jednoduché pěstitelské činnosti) Založíš jednoduchý pěstitelský pokus. (samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování) Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře) Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace) Jednáš v duchu fair play a dodržuješ pravidla her. (jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží a adekvátně na ně reaguje) půda a její zpracování, výživa rostlin založení pěstitelského pokusu a záznamu o pozorování hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické) zdroje informací o pohybových činnostech práce s informací pravidla osvojovaných pohybových her a činností doplňkové sporty - londýnská laťka zásady jednání a chování fair play Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje. Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu.