Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Plán výuky ročníku

Plán výuky pro 8. ročník od 23.09.2022 do 07.10.2022

Předmět Výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. ◄Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu – uplatnění a výběr výrazových prostředků, tvorba mediálního sdělení pro šk. časopis, technologické možnosti a jejich omezení, redakce školního časopisu, utváření týmu, význam různých věkových a soc. skupin, komunikace a spolupráce v týmu, pravidelnost mediální produkce. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. cestopis Práce s kodifikačními příručkami tištěnými i elektronickými. Citace zdrojů. Uplatnění jednotlivých slovních druhů ve skladbě věty jednoduché a skladbě souvětí (doplněk). tvorba dle zadání (vypravování, výklad, líčení) propojení s ročníkovým projektem - rozdělení rolí při tvorbě + souhrnné procvičování pravopisu
Anglický jazyk rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně ve vhodném programu vytvoří digitální dokument v anglickém jazyce porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu) porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům práce s prezentačním programem Project 4B,C Prezentace části/města UK nebo Londýna
Španělský jazyk rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci zapojí se do jednoduchých rozhovorů Mi familia, Mi día, Números, Verbos zvratná slovesa , určování času tvorba komiksu test na určování času konverzační cvičení překlad písně Den jazyků - PT: Multikulturní výchova
Německý jazyk Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. • reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů porozumění jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy Opakování frází a slovní zásoby ze 7. ročníku Opakování gramatických jevů ze 7. ročníku
Matematika a její aplikace užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles Druhá mocnina a odmocnina (využití kalkulátoru, tabulek, znalost zpaměti do 20) Rovnice se zlomkem a více závorkami Úlohy o rovnoměrném pohybu (využívat početní i grafické řešení)
Člověk a společnost diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. korupční jednání a klientelismus hospodářské a společenská změny v 17. a 18. století reflexe výsledku voleb kauzy Ptačí hnízdo, Dozimetr, diskuse významné objevy, osvícenství Co nám řekne obraz .- práce s aplikací Historylab TGM - badatelská hodina
Estetická výchova Vybírá, vytváří, kombinuje a pojmenovává prvky výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky. autoportrét Kresba k tématu J. A. Komenského - labyrint, Orbis Pictus
Informační a komunikační technologie využívá funkce na automatizované zpracování dat. vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat. na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy po práci se záznamy v evidenci dat. • zpracování výstupů z velkých souborů dat "• relativní a absolutní adresy buněk • použití vzorců u různých typů dat • funkce s číselnými vstupy " "• filtrování, řazení a třídění dat • evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce • kontrola hodnot v tabulce "
Člověk a svět práce uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít. pojištění
Tělesná výchova Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Průpravná cvičení s míčem, míčové sporty. Protahovací a kompenzační cvičení. Osobnost, pojem zdraví.
Člověk a příroda Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech. Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost. názvy a značky chemických prvků vnitřní procesy v přírodní sféře, litosféra