Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku

Videokanál školy

08:00- 16:00
Setkání expertní skupiny učitelů ZŠ a SŠ na Ústavu pro studium totalitních režimů - pí uč. Jančová

14:00- 16:00
1. ročník a II.A procházka s návštěvou hřiště Na Výtoni. S sebou vhodné oblečení.
doprovod: Bauerová, Hamerníková, Marková

09:00- 14:00
pí uč. Uhlířová se účastní workshopu pro učitele škol - Učitelé, čtete dětem?
doprovod: Uhlířová

14:00- 17:00
Družinová akce pro 3. a 4. ročník: Náprstkovo muzeum - lektorovaný program s dílnou k výstavě Lovci lebek, 80 Kč,
doprovod: Mikešová, Uzlová, Holíková

11:00- 12:50
Vycházka dějepisně zeměpisného praktika (část 5. a 6. ročníku)do Vršovic (kostel sv.Mikuláše, Heroldovy sady).Opencard nebo lístek na mhd s sebou.
doprovod: pí.uč. Zýbalová

1.B 10:50- 11:45
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Kočová

2.C 13:45- 16:00
V rámci ŠD navštívíme s dětmi Muzeum voskových figurín v Celetné ulici. Děti uvidí jak stálou expozici, tak novou interaktivní výstavu "Pat a Mat". Vstupné je 99 Kč. Akce se týká tříd II.C a II.B. Žáky, kteří nepůjdou, prosím vyzvedněte do 13:30.
doprovod: Roháčková Jitka, Reichová Veronika

3.C 09:50- 11:00
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. Knihy na vrácení a průkazky s sebou.
doprovod: Tůmová, Novotná K.

4.B 09:00- 09:50
Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení.
doprovod: Karla Bartusková

4.B 10:05- 12:40
Preventivní program s lektorem Vítkem Hrbáčkem. Tématem budou vztahy ve třídě.
doprovod: Bartusková, Jakubčíková

6.r. 14:00- 15:00
Střelecký trénink družstva, prosíme tělocvičnu.
doprovod: Voráč

6.r. 11:00- 12:40
V případě příznivého počasí se žáci Dějepisně zeměpisného praktika 5 a 6. ročník (pí uč. Jančová) účastní vycházky po Vinohradech a okolí.
doprovod: dle rozpisu

7.r. 07:15- 07:50
Pravidelná schůzka učitelů 7. ročníku v učebně 22

9.r. 12:50- 13:35
Celoročníkové setkání v učebně č. 13 - info k Malým maturitám, ročníkovým akcím td.
doprovod: Krakowitzer, Vacínová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Základní informace o škole

Název školy: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Zřizovatel: Městská část Praha 2

Učební dokument: Svobodná základní škola, vydán 31. 8. 2014

IČ: 47609737

IZO: 047609737

Ředitel školy (statutární orgán): Martin Ševčík
Jmenován do funkce dne 1. 8. 2005 – usnesením č. 349 Rady Městské části Praha 2 ze dne 10. 5. 2005, opětovně potvrzen na základě konkurzu 1.8.2012

Zástupce ředitele školy (zástupce statutárního orgánu): Václav Nádvorník
Jmenován do funkce dne 1. 2. 2007

Zástupce ředitele školy : Martina Novotná
Jmenována do funkce dne 1. 9. 2014

Adresa sídla: Londýnská 34, Praha 2 PSČ 120 00

Satelitní snímek okolí naší školy

Mapa okolí školy


Spolupracující instituce

ZŠ Vratislavova Elio - být úspěšný Class Acts Nadace depositum bonum Česko - Německý fond budoucnosti
Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy
Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity
Férová škola Dětská chuťovka  
 

Adresa sídla: Londýnská 34, Praha 2 PSČ 120 00

Základními pilíři našeho vzdělávacího programu Svobodná základní škola jsou:

 • Integrace výuky jednotlivých předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech.
 • Práce žáků s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi).
 • Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim - věnujeme náležitou pozornost nadaným žákům i žákům se specifickými poruchami učení.
 • Slovní hodnocení žáků, které má vystihnout právě individuální pokrok žáka za hodnocené období a pomoci mu v jeho dalším rozvoji.
 • Partnerský vztah mezi učitelem a žákem
 • Spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí práce pedagogů školy. Rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole.
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu. To je mimo jiné realizováno formou celoškolních projektů a tím, že jednotlivé třídy v rámci ročníku úzce spolupracují.
 • Týden jako základní časová jednotka, na kterou je plánována vyučovací činnost.
 • Program prevence proti vlivu nežádoucích jevů na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění.

Etický kodex pedagogického pracovníka ZŠ Londýnská

 • Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a demokracie, a to podle svých dosažených znalostí a dovedností.
 • Pedagogický pracovník chápe svou úlohu ve smyslu pomáhající profese, své postavení nevyužívá k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu. Uplatňuje rovný přístup ke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé.
 • Pedagogický pracovník nakládá obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy jich nepoužije v neprospěch a znevýhodnění žáka či posílení své pozice.
 • Pedagogický pracovník respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak žáků, tak i spolupracovníků a rodičů. Stejně tak respektuje svou osobnost, své potřeby. Má právo na seberealizaci.
 • Pedagogický pracovník podporuje rozvoj schopností a dovedností žáků podle jejich možností s ohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností. Rozvíjí všestranně potenciál žáka, zachovává a rozvíjí vhodné prostředí pro výuku a výchovu.
 • Pedagogický pracovník respektuje žáka jako svébytnou osobnost, respektuje jeho zdravotní stav, mateřský jazyk a případná další specifika. Pedagog je povinen se seznámit s informacemi o specifických výchovně vzdělávacích potřebách žáků, které vzdělává. Má právo tyto informace požadovat.
 • Než pedagogický pracovník užije kázeňský postih, čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních prostředků.
 • Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky v zájmu vzdělávání žáků. V pracovním kolektivu preferuje týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na dané strategie a cíle školy jako celku. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení. Neznevažuje profesionální způsobilost kolegů. Chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu organizování výchovného a vzdělávacího procesu.
 • Soustavným sebevzděláváním pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjí své profesní kompetence. Sebevzdělávání realizuje v zájmu svém, žáků resp. školy. Vedení školy toto sebevzdělávání podporuje, umožňuje a řídí. Své poznatky pedagogický pracovník předává kolegům a snaží se je uplatnit ve výchovně vzdělávacích činnostech ve škole. Pravidelně provádí sebehodnocení své práce.
 • Požadavky na žáka dané školním řádem uplatňuje pedagogický pracovník i na sebe. Pedagogický pracovník si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním ovlivňuje žáky.
 • Pedagogický pracovník si uvědomuje, že kvalita jeho práce je přímoúměrná jeho psychické a fyzické vyrovnanosti, a proto si pro ni vytváří podmínky včetně žádosti o pomoc.
 • Pedagogický pracovník si je vědom toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho kolegů. S pedagogickou prací je neslučitelné takové jednání ignorovat resp. tolerovat a nesnažit se o nápravu. Nedojde-li k nápravě po upozornění kolegy, informuje pedagogický pracovník vedení školy.
 • Pedagogický pracovník má právo na informace o dění ve škole a má právo se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajícím se chodu školy resp. navrhovat změny.
 • Pedagogický pracovník uvážlivě sdílí své soukromí a soukromí svých kolegů s žáky a jejich rodiči.

Mezi zajímavosti, které nejsou běžné na každé škole, patří:

 • Výuka prvního cizího jazyka (anglického) formou zájmového kroužku již od 1. ročníku.
 • Výuka druhého cizího jazyka (španělského) jako volitelného předmětu obvykle od 5. ročníku a jako povinného předmětu pro všechny žáky od 7. ročníku.
 • Běžnou součástí výuky je přístup žáků na internet (ve všech učebnách). Žáci pracují s počítači při výuce již od 1. ročníku - od využití výukových programů, práce s textovým a tabulkovým editorem, až po tvorbu vlastních webových stránek a práce s digitálními médii.
 • Škola každoročně organizuje zájmovou činnost pro žáky formou nabídky cca 60 kroužků.

Školní hymna

Ke stažení

Hudba: David Žbirka a Miro Žbirka
Text: Lucie Stará, Zuzana Dudková, Linda Vranešičová, Jana Rumlová, Marek Šilpoch.
Zpívají: Žáci ZŠ Londýnská
Natočeno: 6. - 8. 6. 2006, Master www.cinemasound.cz

Text školní hymny

 • Každá žačka, každý žák
  do Londýnské chodí rád,
  naši školu máme rádi,
  kantoři jsou kamarádi
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Není škola jako škola,
  Londýnská je jiná
  přijmeme sem Rusa,
  Čecha, Slováka i Fina.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Je tu prima atmosféra,
  čas nám rychle pádí,
  ředitel i učitelé
  s námi kamarádí.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.
 • Devět roků to je dosti,
  vyrostou z nás osobnosti,
  vědomostmi vybaveni
  na život jsme připraveni.
 • R: Je to škola Londýnská,
  ví to každé dítě,
  že tu zvonek necinká
  a školník pozdraví...když uvidí tě.

Několik slov o historii školy

Budova školy byla postavena v roce 1893 a do školního roku 1961 – 1962 byla využívána pro potřeby gymnázia. Mezi absolventy gymnázia patří řada významných osobností, ze kterých uvádíme například:

 • Edvard Beneš - druhý prezident Československé republiky
 • Václav Klaus - bývalý prezident České republiky.
 • Otakar Fišer - pozdější univerzitní profesor, překladatel a dramaturg Národního divadla,
 • Ladislav Vycpálek - význačný skladatel moderní symfonické hudby,

Následně byla do budovy umístěna základní škola, která je zde dosud. Současným pojetím vzdělávání patří škola mezi průkopníky moderních metod výchovy a vyučování žáků.