11.9.2017 - 22.9.2017, 4.r.

9 . 4 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma a synonyma. (porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová)

Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Píšeš správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. (píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách)
slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonymaopakování - kořen, předpona, přípona
vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Opakování slovní zásoby a vět z třetího ročníku, rozřazení žáků do skupin, úvodní hodiny v jednotlivých skupinách. Jednoduché pozdravy a konverzační fráze. Úvod do tématu - Anglicky mluvící země.
Člověk a jeho svět
Určíš polohu svého bydliště. (určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu)

Určíš světové strany. (určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Plánuješ účelně svůj čas. (účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob)

Dodržuješ pravidla dobrého soužití. (vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

Respektuješ pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady.

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

poloha místa


určování světových stranpravěkdenní režim - plánování, uspořádání časupravidla dobrého soužitípravidla práce s počítačemovládání počítače
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Narýsuješ kruh, kružnici, čtverec a obdélník. (narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce)
násobení jednociferného a dvojciferného čísla
rýsování kruhu a kružnice
Kultura ducha a těla
Udržuješ pořádek na pracovním místě. (udržuje pořádek na pracovním místě)

Hraješ na různé nástroje. (na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře)

Při výtvarném tvoření využíváš kresbu i malbu. (užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy)

Aktivně se účastníš rozcvičky. (zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením)

Reaguješ na smluvené povely a signály. (užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví)

příprava práce, organizace pracovního místahra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)kresba, malba


příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a napínací cvičení


komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály)Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje.


Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.