5.6.2017 - 28.6.2017, 6.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.
• útvary a poloútvary národního jazyka, vrstvy spisovné a nespisovné češtiny

• slova domácí a přejatá, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování sl. zásoby
• ustálená slovní spojení, obraty, úsloví, rčení, přísloví
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Zeptá se na základní informace.
Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Tvorba otázek pomocí vazby "going to".
Lekce 6. - různé formy zábavy - televizní pořady, popis filmu; vyjádření budoucnosti pomocí vazby "going to"; tvorba příslovcí.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Porovnává formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
antické Řecko a Řím
společnost a způsob vlády v Athénách, Spartě a v Římě
V úterý 13.6. písemná práce archaické a klasické období antického Řecka (Athény, Sparta, řecko-perské války, peloponéská válka, dobové osobnosti a kultura)
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Flash
Člověk a svět práce
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů

tvorba náčrtu
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, identifikování základních orientačních prvků v textu.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Zlomky
Násobení a dělení zlomků
Přednosti početní úkonů
Svět přírody
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.
stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin


stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí
Estetická výchova
Na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Pohybová improvizace.

Vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění.

Intonování písní.

Uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních sdělení.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
doplňkové sporty, basketbal, vybíjená