5.6.2017 - 28.6.2017, 7.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
povinná četba - interpretace Shakespearova textu, rozbor díla - ich a er forma, literární druhy a žánry


- životopis, žádost, výklad a výtah z textu
-renesance ve světě a u nás, cestovatelské deníky, baroko a dílo J. A. Komenského
- věty vedlejší, přístavek
Renesance a humanismus - práce s textem, opakovací test.


- slohová cvičení, skupinová práceoprava písemného testu, druhy vedlejších vět - rozšíření, přístavek
Anglický jazyk
Vyhledá informace v jednoduchých autentických materiálech.
Rozumí obsahu jednoduché promluvy a konverzace, která se týká Londýna.
Členy, orientace ve městě, Londýn, příběh v minulém čase.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Porozumění jednoduchému textu a vyhledání požadované informace.
Používání základních zdvořilostních obratů.
Poskytnutí konkrétních informací.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Číslovky 101-1000
Zeměpisné názvy a předložky s nimi spojené
Téma: Deutschland, Österreich, Schweiz
Závěrečný test.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení a otázky.

- opakování číslovek, poslechová cvičení

sloveso IR, použití základních zdvořilostních obratů
- napíše dopis kamarádovi do Latinské Ameriky s využitím probrané slovní zásoby a znalostí reálií.


- cesta po městě, orientace, praktické využití - cesta na zmrzlinu
Člověk a společnost
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.
rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek.
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing)
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít.
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje.
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě.
Člověk a svět práce
provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
Matematicko fyzikální základ
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.

Porovnává soubory dat.

Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů.

Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní.

Zpracování dotazníkové ankety, prezentace zjištěných dat


mechanika kapalin, hydrostatický tlakvztlaková síla, Archimédův zákon
Svět přírody
Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.

Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví.

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.


struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky
vyhledání společných a odlišných znaků

názory na vznik života

vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím
ekosystém

ekosystém, populace, společenstvo


živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy


potravní řetězce


sexuální výchova
PT-Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina
Estetická výchova
Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
• vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče. Průpravné a míčové hry, gymnastika