5. 6. 2017 - 28. 6. 2017, 5.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.

Volně reprodukuje text podle svých schopností.


Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí


• uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
• tiché čtení s porozuměním
• práce s textem

• vyjadřování závislé na komunikační situaci

• volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
• tvorba vlastního textu
• dramatizace
• vlastní výtvarný doprovod

• smysluplné uspořádání vět do jednoduchých souvětí

Anglický jazyk
Žák samostatně užívá poslechové dovednosti
gramaticky správně tvoří věty (otázka i zápor)
ústně se vyjádří k tématu USA
text o USA, přítomný čas průběhový, slovní zásoba Unit 2 (A,B), krátké odpovědi, texty k tématu Zvířata
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Přizpůsobivost organismů prostředí
Řešení nestandardních slovních úloh
Číselné a obrázkové řady.
Magické čtverce.
Prostorová představivost.
(Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů)
Konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření - trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Rýsování pomocí kružnic

2. sv. válka, komunismus, sametová revoluce
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. Prezentace na zadané téma pomocí online softwaru Prezentace Google. Animace, přechody, komplexní práce na zadané téma.
Kultura ducha a těla
porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.


při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. (Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.)

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování.)
práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho tématu)


výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.
Tělesná výchova
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
Jedná v duchu fair play
Vytváří varianty osvojených pohybových her.
vybíjená - Loncup
pravidla her, respekt
tanec, cvičení s hudou
taneční zkoušky - příprava na divadelní představení - "Pátá" a "Poupata"
Poznámka