5.6.2017 - 28.6.2017, 9.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70. let - 80. let 20. století.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení.

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.
• přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století

• charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě - proměny kultury a jejích hodnot, nástup multimédií

• kánon umělecké literatury, literární brak, argumentace

• subjektivní a objektivní sdělení, formování názoru, konfrontace názorů různých příjemců sdělení

• znaky subjektivního a objektivního sdělení
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
Užití podmínkových vět. Prohlubování slovní zásoby - tvorba sloves/podstatných jmen, frázová slovesa.
Multikulturní výchova, Multikulturalita -komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět
Deutschland, Österreich, Schweiz
Lidské vlastnosti, popis osoby.
Závěrečný test.
Španělský jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů

otázky a odpovědi na konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům
Filmy v původním znění s titulky, Kahoot, Jeopardy.
Člověk a společnost
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa. ¨

Hodnotí na přiměřené úrovni možnosti dalšího rozvoje pražského regionu.
aktuální problémy světa, ČR


možnosti rozvoje Prahy
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto informace shromažďovány.

Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu.
• historické prameny; archivy, muzea• práce s časovou osou a dějepisnými mapami, přehled historických epoch
Člověk a svět práce
žák zhodnotí své schopnosti z pohledu celoživotního učení Celoživotní učení, budoucí studium, možnost uplatnění.
Matematicko fyzikální základ
ovládá základy technického kreslení a zobrazování
analyzuje a řeší úlohy v nichž využívá osvojený matematický aparát
pravoúhlé promítání, technické kreslení. Rys.
opakování logických a slovních úloh
Svět přírody
Aplikuje znalosti o principech hašení požárů a řešení modelových situací z praxe.
Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek.
Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy.
hořlavé látky -třídy hořlavých látek

mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látek
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.
• výtvarné umění období probíraného
souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
(2. polovina 20. století)


• reflexe vokálního projevu

•hlasová nedostatečnost a cesty její nápravy, rozšiřování hlasového rozsahu
Tělesná výchova
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.


Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti- kondiční formy cvičení, moderní gymnastika.
kondiční cvičení

moderní gymnastika