05.06.2017 - 28.06.2017, 8.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 19. století.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
český a světový realismusvětný ekvivalent, přístavek, zvláštnosti větné stavby
interpretace uměleckých textů,
dokončení referátů a interpretací přečtených knih
konfrontace informačních zdrojů
opravné testy
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat. • porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text) Odívání, rozhovory při výběru oblečení.

(Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.)
Německý jazyk
Stručně reaguješ na jednoduché písemné sdělení.
Rozumíš jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Zapojíš se do jednoduchých rozhovorů.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Deutschland, Österreich und Schweiz.
Shrnutí všech probraných témat.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.


Slovní zásoba En el aeropuerto, La ciudad
Tázací zájmena
- pohyb po letišti a cestování
- výlet do města na zmrzlinu, pohyb po městě
Člověk a společnost
Uvede hlavní příčiny i možné důsledky některých globálních problémů současnosti pro život lidstva.

Uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu.

Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika společenských vlivů na životní prostředí.
problémy environmentální, nerovnoměrné rozdělení světového bohatství

fair trade, ochrana životního prostředí

ekologické a environmentální problémy lidstva
Člověk a svět práce
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
inflace
Matematicko fyzikální základ
užívá dělitelnost v oboru přirozených čísel;
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem;

v rámci procvičování:
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel;
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů;

opakování pojmů nejmenší společný násobek a největší společný dělitel;
tepelná izolace - vedení tepla
ve dnech 13.6. a 14.6. budou probíhat opravy
Svět přírody
Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek se kterými zatím pracovat nesmí.
Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemické reakce v praxi a při přecházení jejich nebezpečnému průběhu.
ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení
katalyzátory
LP: Připraví prakticky roztok daného složení. Změří reakci univerzálním indikátorovým papírkem.
Estetická výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

Rozpozná některé z tanců různých stylových období.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.
• utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla

• hudba a tanec v průběhu staletí

• vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření

• počítačová grafika, fotografie, video, animace

• interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
Návštěva galerie - pracovní list

Taneční workshop, diskotéka.

Prezentace výtvarného umění vybrané kultury a vlastního uměleckého díla touto kulturou inspirovaného.

Příprava videa pro rozloučení s devátým ročníkem.

Průřezové témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - šíření tanečních vzorů, globalizace umění, kultury.

Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.

Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.

Mediální výchova, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - používání výtvarných prvků v médiích, výtvarný aspekt mediálních sdělení.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - základy orientace na mapě, základy orientačního běhu.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - herní kombinace v odbíjené.

Osvojené pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v doplňkových sportech.
topografické značky

volejbalová průprava
Od 5.6. do 9.6. se budou žáci 8. ročníku věnovat netradičním sportovním aktivitám v rámci ozdravného pobytu.
(longboardy, koloběžky, in-line brusle, slackline, lanové centrum, padleboard, v případě nepřízně počasí: lezecká stěna).
Orintace na mapě v terénu, práce s buzolou.