22.5. - 2.6., 5.r.

22 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.

Tvoří vlastní literární text na dané téma.

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.
Vyprávění.

Sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti.

Tvořivé činnosti s literárním textem.

Přísudek slovesný, rozvitý, několikanásobný.
Anglický jazyk
vytvoří otázku v přítomném čase
zeptá se na potřebnou informaci
rozumí čtenému textu a poslechu
příslovce častosti, běžné denní činnosti
texty v učebnici, poslechy v učebnici
změkčování y v množném čísle a ve 3. osobě j. č.
rozhovory podle vzorů, slovní zásoba (Unit 1/A,B,C,D)
Člověk a jeho svět
Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce

Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Přizpůsobivost organismů prostředí
Řešení nestandardních slovních úloh
Číselné a obrázkové řady.
Magické čtverce.
Prostorová představivost.
(Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů)
Konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření - trojúhelníku, čtverce, obdélníku
Rýsování pomocí kružnic

2.světová válka
Estetická výchova
Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. (pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena.

Žák užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.)
Zpěv písní: Pátá; Ach, synku; Řekni, kde ty kytky jsou; Do věží, Až se k nám právo vrátí; Poupata (příprava divadla).Výroba kulis a rekvizit k divadelnímu představení.
Tělesná výchova
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
Jedná v duchu fair play
Vytváří varianty osvojených pohybových her.
cvičení na hudbu
doplňkové sporty
Dodržuje pravidla her a soutěží a adekvátně na ně reaguje.
(Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - vytváření pravidel a jejich kreativní využívání.)