22.5.2017 - 2.6.2017, 8.r.

14 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 19. století
Útvary českého jazyka a jazyková kultura- spisovná čeština a hovorové, knižní a neutrální prostředky, nespisovná čeština a slang, argot, nářečí, obecná češtinazásadní informace o autorech a jejich díle
Dokončení přednesu referátů (Průběžně naplňovaný výstup učiva: interpretace textu uměleckého i odborného, popis struktury a jazyka uměleckého textu za pomoci odpovídající literární terminologie za využití podpůrného materiálu)

Písemné opakování- literatura období romantismu,Máj, větné členy (26.5.)

Závěrečné písemné opakování- shrnutí učiva 8. ročníku (1.6.)

Havlíček, Němcová, Neruda, Jirásek, Vrchlický

Opakování učiva mluvnice
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost. ● vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
● popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - demokratické tradice anglicky mluvících zemí.

Historie Velké Británie, historické příběhy, příběhy z knih.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Opakování slovní zásoby k tématům Essen und Trinken, Im Restaurant.
Opakování dosud probrané gramatiky.
Závěrečný test.
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností
stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace
tvorba otázek s užitím budoucího času jednoduchého
En el aeropuerto - rozšíření slovní zásoby
opakovací test na časové údaje, denní režim a budoucí čas
překlad, otázky na letišti u pasové kontroly, překlad komiksu
Člověk a společnost
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy. .

Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
Popíše znaky konservatismu, liberalismu, demokratismu, socialismu, ústava, vznik politických stran, občanská práva.

Sociální politika státu.
Člověk a svět práce
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.

Popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
Matematicko fyzikální základ
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
načrtne a sestrojí sítě základních těles;
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.


výrazy s proměnou;
lineární rovnice ve tvaru zlomku;
sítě těles - válec, jehlan, kužel;
tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky; přenos tepla.
Dne 30.5.2017 budeme psát čtvrtletní závěrečnou práci:
- mnohočleny a jejich úpravy
- povrch a objem těles
- výpočty tepla
- konstrukce čtyřúhelníka
- mocniny a odmocniny výpočty
- rovnice se zlomkem
Svět přírody
Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.
Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvýhodnější prcovní opatření a způsoby likvidace znečištění.
destilovaná, pitná a odpadní voda, výroba pitné vody, čistota vody
čistota a složení ovzduší, ozónová vrstva
PT: EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Estetická výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla.


• znaky hudebních stylů a slohů• interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních
Inspirace uměním různých kultur.


Opakování znalostí o různých hudebních stylech, porovnávání.


Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - základy orientace na mapě, základy orientačního běhu.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - herní kombinace v odbíjené.