22.5.2017 - 2.6.2017, 7.r.

22 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace (práce s chybou gramatickou, lexikální, syntaktickou).
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát (spisovatel, dílo).
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
veškeré probrané učivo mluvnice, tvarosloví


renesanční autoři- Boccaccio a Villon. vznik národních jazyků a jejich význam

větné členy, druhy vedlejších vět
příprava na test,samostatné vyhledávání informací, práce s textem
opakovací test
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, škole, kamarádech a životě ve Velké Británii.
Rozumí informacím v poslechových textech, které se týkají anglicky mluvících zemí.
Prezentace Velké Británie, písnička, kvíz.
Test - přesun z minulého období.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Porozumění konkrétním informacím v rámci poslechových cvičení.
Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky.
Opakování dosud probraných tématických celků a gramatiky.
Závěrečný test.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

• tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky
- sloveso IR, PREFERIR, téma La ciudad
Entrevista, rozhovory dle otázek, překlad rozhovoru ze španělského časopisu.
- orientace ve městě, jak se zeptat na cestu
Člověk a společnost
Projektové vyučování: Zámořské objevy
Příčiny a důsledky zámořských plaveb.
Práce s atlasem, zakreslování plaveb evropských mořeplavců.
Pohyb obyvatelstva světa v důsledku objevení Nového světa.
Multikulturní mozaika Latinské Ameriky jako výsledek objevů.
Prezentace- Milovice, Skokanský můstek Mamut, Bojnický zámek.
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.
na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa.
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.

Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v tabulkovém kalkulátoru (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita) využití nabytých znalostí při práci na zadané téma
Matematicko fyzikální základ
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.
Porovnává soubory dat.
"zpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů"
"četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr"
Svět přírody
Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Rozezná hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky
vyhledání společných a odlišných znaků

názory na vznik života

vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím
ekosystém

ekosystém, populace, společenstvo


živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy


potravní řetězce


krajinná sféra


krajina
PT:
Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina

Pozn.: Výstupy týkající se ekosystému a krajiny budou naplňovány i v rámci ozdravného pobytu.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
• intonování písní• vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence. Míčové hry, gymnastika, doplňkové sporty