22.5.2017 - 2.6.2017, 6.r.

23 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.

komunikuje: otevřeně a pravdivě; s porozuměním pro potřeby druhých; přiměřeně situaci

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
• vrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářeční a nadnářeční útvary; slang, profesní mluva, argot

• otevřenost komunikace, fantazie a lhaní; zohledňování potřeb druhých v komunikaci; komunikační situace a volba komunikačních prostředků


• slovesné tvary
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - komunikace v různých situacích, efektivní strategie.


SPISOVNÁ / NESPISOVNÁ čeština viz zápisky v sešitě a prac. listy
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí.
Závěr lekce 5 a úvod do šesté lekce.
Různé formy zábavy - televizní pořady.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci

Porovnává formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
antické Řecko a Římspolečnost a způsob vlády ve Spartě, Athénách a v Římě
Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování- demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.

Utopické návrhy řízení státu

Athény, virtuální prohlídka- agora, Akropolis...

Přesah EV: řecká architektura, rekonstrukce athénské Akropole, dórský a iónský sloh, sochařství
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Flash
Člověk a svět práce
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů

tvorba náčrtu
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel Zlomky sčítání a odčítání
násobení a dělení
přednosti početních úkonů (kombinované příklady zlomky, desetinná čísla včetně závorek)
Svět přírody
Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy.

Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.
stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin


stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

fotosyntéta

fotosyntéza - teplo, světlo, oxid uhličitý, voda

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí.
Stavba rostlinného těla - rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ, plod)
- Přírodopis 7

Fotosyntéza, dýchání, rozmnožování rostlin

Systém rostlin
- nahosemenné (jehličnany, cykasy, jinany)
- krytosemenné (jednoděložné, dvouděložné)
Estetická výchova
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě.
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
Výrazový tanec, pantomima.


vztah hudby a tance, vztah hudby a filmu
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
basketbal, odbíjená, gymnastika