9.5.2017 - 19.5.2017, 9.r.

18 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70. let - 80. let 20. století.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení.
• přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století

• charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě - proměny kultury a jejích hodnot, nástup multimédií

• kánon umělecké literatury, literární brak, argumentace

• subjektivní a objektivní sdělení, formování názoru, konfrontace názorů různých příjemců sdělení
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami, popis plánů ve smysluplném navazujícím projevu.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo a s vizuální oporou.
Užití podmínkových vět. Prohlubování slovní zásoby. Upevňování probraných gramatických jevů.
Příprava na Malé maturity.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět
Souhrnné opakování.
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností

stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace

tvorba otázek
Užití minulého času složeného.
Člověk a společnost
Prokáže základní orientaci v problémech současného světa.

Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
aktuální problémy světa, ČR


·   současnost je výsledkem toho, co se odehrálo v minulosti.

·   dějiny nám umožňují vyvarovat se některých chyb.

současnost se v budoucnosti stane minulostí.
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.

Přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
korupční jednání a klientelismus

Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
Rozliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Pohyb vesmírných těles
Vznik vesmíru, hvězdy, planety, planetky, asteroidy, pohyb těles, trajektorie,
SCIFI
V týdnu od 15.5. bude probíhat komplexní opakování fyzikálních témat od 6. ročníku.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy..
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.
rozmnožovací soustava
lidská sexualita
ontogeneze člověka
Estetická výchova
Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
• hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
• interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - šíření hudebních vzorů, globalizace umění, kultury.


Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
košíková