9.5.2017 - 19.5.2017, 7.r.

23 . 1 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.
gramatická pravidla, psaní čárek v souvětí, větné členy - opakování + rozšíření příslovečných určení,
druhy vedlejších vět
literatura období husitského


renesance a humanismus - úvodní hodinaslohový útvar životopisu
test větné členy, vedlejší věty - druhy, procvičování

- test Jan Hus, Petr Chelčický, reforma pravopisu

Základní rysy humanismu a renesance, odlišnosti středověké sakrální literatury.

- zhodnocení práce Ráno, úvod do životopisu (vlastní psaní + práce s učebnicí)
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Napíše krátký text a stručně popíše Velkou Británii.
Konverzační obraty a fráze.
Orientuje se na mapě a zná základní reálie Velké Británie.
Test 3. lekce
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Porozumění jednoduchému textu a vyhledání požadované informace.
Používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací.
Téma: Essen und Trinken
Procvičování 3. pádu podstatných jmen, přivlastňovacích zájmen.
Číslovky 101-1000.
Španělský jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
- sloveso IR, předložky místa, fráze týkající se pohybu po městě, po ZOO


- procvičování probraných témat (otázky na věk, Me gusta..., Dónde está...)
číslovky do 100


zpěv písničky, reálie španělsky mluvících zemí
Člověk a společnost
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.
Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka.
- Německá reformace (Luther a protestanté)
- Význam vlády Jiřího z Poděbrad v českých dějinách (Království dvojího lidu, aliance proti Turkům)
- Jagellonci v Čechách
- Nástup Habsburků na český trůn (Ferdinand I. Habsburský)
- Humanismus a renesance v Itálii
Opakování: Jan Hus, husitská hnutí, husitské války a jejich důsledek
Posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.
Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice)
Matematicko fyzikální základ
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.


Porovnává soubory dat.


Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů.

zpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr

moment síly- výpočty ze vzorce, páka
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.
rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (hmyz s proměnou dokonalou)

systém organismů (hmyz - dvoukřídlí, blanokřídlí)

význam živočichů


struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky
vyhledání společných a odlišných znaků

názory na vznik života
PT:
Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
• intonování písní• vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.
Tělesná výchova
Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve vybraných sportech.
Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti.
Přehazovaná, gymnastika - hrazda. Doplňkové sporty.