9.5.2017 - 19.5.2017, 6.r.

23 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

používá správné tvary slov v písemném projevu
• vrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářeční a nadnářeční útvary; slang, profesní mluva, argot

• útvary a poloútvary národního jazyka, vrstvy spisovné a nespisovné češtiny, nadnářečí

• literární druh a žánr, literární druhy (lyrika, epika, drama), poezie a próza, Starý a Nový zákon

• skloňování číslovek
číslovky - učebnice s. 52-54

Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury, uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci. antické Řecko a Řím Archaické období- řecká kolonizace, Athény, Sparta.
PŘESAH EV: vázové malířství, archaické sochařství, řecké stavitelství (?delfská věštírna, Pýthie, Apollón?)
Klasické období

Písemná práce, opakování: Egejská oblast -mínojská a mykénská civilizace (mapa včetně), Řecko-mapa a přírodní podmínky, archaické období-polis, demokracie, amfory, labyrinty...
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Flash
Člověk a svět práce
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. tvorba náčrtu
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Zlomky Porovnávání zlomků, převod na společného jmenovatele, převod zlomků na desetinné číslo, zápis zlomků do číselné osy, sčítání zlomků
Svět přírody
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.
stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

členění z hlediska výživy hub, význam hub


stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza

stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin

uspořádání stavby rostlinného těla

stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin
Nemáme v učebnici - pouze zápisky a materiály v sešitě:

Houby - obecné vlastnosti, stavba plodnice
- typy hub dle způsobu výživy
- rozmnožování hub
- význam a využití hub
- lišejníky

Rostliny
- obecné vlastnosti
- stavba rostlinného těla
- jednotlivé orgány rostliny a jejich funkce (kořen, stonek, list)
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě (pantomima).
Intonování písní.
Uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních sdělení.
výrazový tanec, pantomima
Přesah ČS: Chrámové stavby a dórský sloup.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

basketbalová průprava
volejbalová průprava
průpravná cvičení v přehazované