9. 5. 2017 - 19. 5. 2017, 5.r.

23 . 1 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti.
Vyprávění.

Pravidla sestavování osnovy, práce s osnovou. Členění příběhu.

Opakování pravopisu.
Přímá a nepřímá řeč.
Anglický jazyk
sestaví jednoduché ústní sdělení
rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě
čte nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
do/does v otázce, práce s textem, rolové hry (komix)
poslechy k tématu (Unit 1)
Člověk a jeho svět
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat.
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Chování člověka k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí.
Rizika v přírodě, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.
Řešení nestandardních slovních úloh
Číselné a obrázkové řady.
Magické čtverce.
Desetinná čísla v řádu desetin a setin.
1. světová válka, vznik Československa
Informační a komunikační technologie
Orientuje se v prezentačním programu. Dokáže pracovat s motivy, textem, obrázky, barvou a přechody mezi snímky. Základní orientace v prostředí google prezentací, rozložení snímků, efekty přechodů snímků. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita.
Kultura ducha a těla
Porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase.

Práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho tématu).


Zpěv písní: Pátá; Řekni, kde ty kytky jsou; Ach, synku a další (příprava divadelního představení).
Tělesná výchova
Upozorní samostatně na činnost (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
znalost svého aktuálního zdravotního stavu
kontraindikační cviky
cvičení na hudbu
doplňkové sporty
na škole v přírodě