24.04.2017 - 05.05.2017, 8.r.

23 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české literatuře 18. a 19. stol

romantismus, Mácha-Máj, Erben- Kytice, realismus, Němcová, Havlíček

Řečnický postup- referát, diskuze
Shrnutí a písemná práce: postavení češtiny v rámci indoevropské jazykové rodiny a slovanské větve. Vývoj jazyka praslovanština a staroslověnština, cyrilometodějská mise, hláskové a tvaroslovné změny, jazykovědci

Přednes referátů na přečtenou knihu
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Odvozování z daných souvislostí významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu. Historické příběhy, opakování minulých časů.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající probíraného tématu a podobné otázky pokládá.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovanému tématu.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Základní zdvořilostní obraty.
Dokončení tématu Beruf.
Opakování modálních a nepravidelných sloves.
Skloňování osobních zájmen.
Úvod do tématu Im Restaurant.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Vyplní základní údaje o sobě ve formulářiPohyb po letišti či městě. Otázky a odpovědi týkající se orientace.

poslech písně Sofía + překlad

údaje v dotazníku, téma En el aeropuerto
sloveso ir, předložky místa
- test na blízkou budoucnost

- dramatizace písně a nácvik na vystoupení na Festivalu anglických a španělských divadel
Člověk a společnost
Hodnotí na přiměřené úrovni vztah městských částí, Prahy jako celku a státu.

Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a jejich hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení.

Územní jednotky státní správy a samosprávy.

Krajské členění České republiky.
Člověk a svět práce
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH.
Matematicko fyzikální základ
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles;
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem.
výrazy s proměnou a jejich úpravy;

válec, koule, jehlan, kužel;
rozdíl v pojmech teplota a teplo, tepelná výměna v závislosti na hmotnosti a druhu látky.
v tomto období budeme psát další krátké písemné práce na úpravy výrazů podle vzorců a pomocí vytýkání.
Svět přírody
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.
Orientuje se na stupnici pH, změří reakci univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi.
hmotností zlomek a koncentrace roztoků.
kyselost a zásaditost roztoků
Estetická výchova
Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Průřezové téma: Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.
Prezentace vytvořených videoklipů a vlastní složené nebo reprodukované hudby ve skupinách.
Výroba dekorací na týden Erasmus+ - koláž, plastika, portrét a další.
Tělesná výchova
Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.

V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - herní kombinace v odbíjené.