7. 6. 2021 - 25. 6. 2021, 9.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a
představitele ve světě v 2. polovině 20. století


Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, doloží argumenty.
Ionesco, Beckett

PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Vyhledávání konkrétních informací v textu.


Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
zZapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Množné číslo podstatných jmen.
Skloňování přídavných jmen.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne.
Člověk a společnost
Orientuje se v 80. a 90. letech v Československu. pád komunismu - Československo- Sametová revoluce
vznik ČR - 1993- a jeho další vývoj
Vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce. vznik NATO
Člověk a svět práce
Zná náležitosti některých druhů smluv. typy smluv a jejich náležitosti - opakování
Matematicko fyzikální základ
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Určí vlastnosti polovodiče.

Zapojí správně polovodičovou diodu.


problémové úlohy - procvičování

Polovodiče
Svět přírody
Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.


viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


problematika zdravíprevence chorob

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace.
Estetická výchova
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Hranice setkávání - tvorba skupinové výtvarné práce reflektující vzájemné setkávání ve škole
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

venkovní pohybové aktivity
Procházky v okolí školy