7. 6. 2021 - 25. 6. 2021, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů dle komunikační situace.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.
osnova a struktura referátu - přednes

práce s chybou, gramatickou, lexikální, stylistickou


renesance a humanismus v Čechách, pobělohorská literatura barokní, dílo J. A. Komenského
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat.
Porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat.
Shrnutí a opakování učiva.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení.
Porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory.
Představování sebe a členů rodiny
sdělení informací.
Popis skutečností.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Zeměpisné názvy.
Témata: Essen und Trinken, Ferien und Reisen.
Španělský jazyk
-rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Pohyb po městě - práce s mapou, rozhovory


El tiempo
- praktické využití - krátká cesta v okolí

- čas, časové údaje, domluva schůzky
Člověk a společnost
Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.
Rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.
Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.
Srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17. a 18. století.
Baroko a osvícenství.
Vývoj světových regionů.
Sektorová a odvětvová struktura hospodářství, územní dělba práce.
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
Čtení z mapy, práce s textem.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové vlastnosti.
Dodržuje zásady hospodárnosti.
Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.
Možnosti změny člověka.
Hospodárnost.
Rizika hospodaření a zvažování jejich míry.
PT: Osobnostní a sociální výchova, sebepojetí a seberegulace - regulace vlastního jednání a prožívání.
Informační a komunikační technologie
Skupina I. Ovládá práci s rastrovou grafikou. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v rastrovém grafickém programu. Zpracuje informace v multimediální podobě. Skupina II. Zpracuje informace v multimediální podobě. základy práce s digitální fotografií - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita využití nabytých znalostí při práci na zadané téma záznam a úprava zvuku a videosekvencí záznam a úprava zvuku a videosekvencí
Člověk a svět práce
Na příkladu chování kupujících a prodívajících vyloží podstatu fungování trhu. Nabídka a poptávka - trh a jeho fungování.
Matematicko fyzikální základ
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů.

Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní.

Porovnává soubory dat.

mechanika kapalin
hydrostatický tlak


vztlaková síla
Archimédův zákon


četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - hmyz.

Optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví.

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíly mladých lidí příjímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina.Preventivní program - sexuální výchova
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních Hranice setkávání - skupinová výtvarná práce
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Procházky do okolí Prahy, outdoorové aktivity.