24. 5. 2021 - 4. 6. 2021, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře v 15. - 18. století.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
referát o knize - samostatná páce, zadání v GC

sonet - vývoj literární formy, vlastní tvorba, dobrodružný román -Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

slovesný vid - procvičování, slovesné třídy a vzory - vysvětlení pojmů, tabulka - seznámení se způsobem určování slovesné třídy a vzoru
termín odevzdání 31.5.buď do GC nebo osobně
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a způsobu dopravy).
Popis plánů do budoucna.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project 3 lekce 2.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory.
Představování sebe a členů rodiny.
Sdělení informací, popis skutečností.
Opakování dosud probrané gramatiky.
Základní fráze spojené s tématem jídlo a pití.
Témata: Essen und Trinken - rozšiřování slovní zásoby, práce s poslechovým cvičením, tvorba rozhovorů, práce se slovníkem.
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.


La ciudad- slovní zásoba město
orientace ve městě
opakování předložek a slovesa estar
pohyb po městě, tvorba plánku
otázky - reakce na otázky v rozhovoru
Kryštof Kolumbus - práce s textem, badatelské cvičení
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.
Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.
Čtení z mapy, práce s textem.
Třicetiletá válka a její důsledky
Srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17. a 18. století.
Světové hospodářství.
Sektorová a odvětvová struktura hospodářství, územní dělba práce.
Reformace - Německo, Francie, Anglie, protireformace.
Martin Luther, Jan Kalvín.
Hospodářství, doprava - Amerika.
Třicetiletá válka - z pohledu Evropy.
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti.
Orgány samosprávy
Volby
Možnosti změny člověka

PT:Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě – parlamentní, krajské a komunální volby.
PT: Osobnostní a sociální výchova, sebepojetí a seberegulace - regulace vlastního jednání a prožívání.
Informační a komunikační technologie
Skupina I. Ovládá práci s rastrovou grafikou. Skupina II. Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. základy práce s digitální fotografií v programu Photoshop - dokončení vlastní práce s fotkou a koláží, export a tisk buňka, formátování tabulky, roztahování čísel s porozuměním, formát měny, %, desetinného čísla, funkce
Člověk a svět práce
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.

Na příkladu chování kupujících a prodívajících vyloží podstatu fungování trhu.
Hospodářské sféry primární, sekundární, terciární, kvartérní.

Nabídka a poptávka - trh a jeho fungování.
Matematicko fyzikální základ
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.

Porovnává soubory dat.kladka, výpočet tlakuzpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
v rámci ročníkového projektu

Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - členovci - trojlaločnatci, korýši, hmyz.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Environmentální výchova, vztah člověka k prostředí - nerovnoměrnost života na Zemi

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina.

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina

Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný lest, lidské sídlo, kulturní krajina


5 minutové testy
Estetická výchova
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století


komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
body percussion - vlastní rytmický doprovod k vybrané sklatbě a jejich prezentace

osobní erb/iniciála

Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - turistika, pobyt v přírodě.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Procházky do okolí Prahy.
Školní výlet do Jizerských hor.