7. 6. 2021 - 25. 6. 2021, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

vertikální a horizontální struktura textu, odstavec, kapitola
slohové útvary a postupy


antické drama - dramatizace starověkých bájí

mluvnické kategorie sloves
práce s textem, hodnocení vl. textu na základě vhodně položených otázek, diskuze

anglosaský a kontinentální styl psaní odstavců

Divadlo v plenéru - projení ČJ, ČS a EV - Střípky z Řecka

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – cvičení pro rozvoj kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích.
Anglický jazyk
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět

• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci


- reálie Velké Británie
- slovní zásoba týkající se zeměpisných pojmů a počasí
- v učebnici lekce 5/A
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů.

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.


antický Řím

typy a formy států, demokratické a nedemokratické zřízení

volby
úvod do tématu, Etruskové, mytologie, referáty
PT: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova
kauza D. Feri - aktuální situace, rovnost pohlaví, sexuální násilí, sekundární victimizace - vysvětlení pojmů
Člověk a svět práce
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
+ organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
samostatná práce na výrobku dle zadání, dodržování technologických postupů;
práce s technickými materiály a používání nářadí na opracování výrobků;
práce na robotovi - práce s plánkem a kótami na plánku, řezání, vrtání, broušení;
Matematicko fyzikální základ
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Opakování, celkové shrnutí, ozoboti.
Úlohy s využitím desetinných čísel a zlomků.
Svět přírody
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí
dokončení a prezentace plakátů - jehličnaté stromy
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Hudební doprovod k divadelnímu představení


výroba kulis pro divadelní představení
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

venkovní aktivity
Procházky v okolí školy.