24. 5. 2021 - 4. 6. 2021, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří vlastní text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí.

Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
tvorba textu, rozvoj autorského stylu, užití správné terminologie


vertikální a horizontální struktura textu, odstavec, kapitolaantické drama
popis předmětu, postavy
samostatná práce - popis do 31.5.
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům

Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.

• popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
- reálie Velké Británie
- slovní zásoba spojená s mapou a geografickými pojmy
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů


společnost a způsob vlády ve Spartě a Athénách (oligarchie, demokracie)- pracuje s pojmy, aplikuje je

typy a forma států
demokratické a nedemokratické vedení

Filip a Alexandr Makedonský
helenistické období
přínos řecké civilizace dnešku
fyzikové a matematici - propojení s MF
filosofie - co to je, vyhledávání informací
shrnující test - pojmy ( k dispozici na GC)
rétorika - nácvik přednesu k divadelní hře (propojení s ČJ a EV)
řecké Múzy - referát
co to je demokracie, práva a povinnosti občana
PT: Výchova k občanství
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Animace a tvorba vlastního projektu dle zadaných kritérií. Prezentace projektů.
Člověk a svět práce
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
+ organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
samostatná práce na výrobku dle zadání, dodržování technologických postupů;
práce s technickými materiály a používání nářadí na opracování výrobků;
práce na robotovi - práce s plánkem a kótami na plánku, řezání, vrtání;
Matematicko fyzikální základ
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
Využívá potřebnou matematickou symboliku.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
šíření světla
zdroj světla
barevné spektrum
Konstrukce dle postupu, čtení geometrických značek
porovnávání zlomků
vztah zlomek desetinné číslo
početní operace se zlomky
převrácená hodnota čísla
Svět přírody
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Využití hudební složky jako součástí divadla.


Výroba kulis k divadlu.
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Procházky do okolí Prahy.