10. 5. 2021 - 21. 5.2021, 9.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a představitele ve světě v 1. polovině 20. století

Uvádí základní literární směry a představitele ve světě v 2. polovině 20. století
J. Joyce, V. WoolfováA. Camus (Cizinec), W. Golding (Pán much), beat generation, Orwell, Ionesco, Beckett
práce s textem, tvorba vlastního textu (proud vědomí)


práce s texty (samostatná práce, práce ve skupinách dle zadaných úkolů)
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Popis životního prostředí.
Formální dopis. Návrh na řešení/informace o problému.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Project 4, lekce 5
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Množné číslo podstatných jmen.
Skloňování přídavných jmen.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne.
Španělský jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem En el restaurante - slovní zásoba. Poslechová cvičení. Opakování číslovek. Vytvoří menu restaurace.
Člověk a společnost
Vývoj československého státu po ukončení druhé světové války. ČSR 1945- 1948
Orientuje se na mapě světa. státy světa a jejich hlavní města
Člověk a svět práce
Orientuje se v právech spotřebitele. reklamační řád, nekalé praktiky
Matematicko fyzikální základ
sčítá a odečítá lomené výrazy

načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině

určí vlastnosti polovodiče


sčítání a odečítání lomených výrazů v rámci AMA
volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé promítání, základy výkresové dokumentace

vlastnosti polovodiče vodivost typu P a N
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová soustava a smysly

prevence chorobproblematika zdraví


Průřezové téma:: Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - otevřená a pozitivní komunikace."
Estetická výchova
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.

nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
Odevzdávání dokončených pláten
Hranice setkávání – skupinová malba
Tělesná výchova
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vzdělávací videa z oblasti sportu.

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna

procházky