10.5.2021 - 21.5.2021, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Používá správné tvary slov v písemném projevu

řecké dramapráce s jazykovými příručkami (PČP, SSČ)slohový útvar - popisskloňování podstatných a přídavných jmen, zájmenné skloňování


popis statický a dynamický, konverzační hry - dokončení myšlenky
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci

• porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
Závěr tématu Food (lekce 4)
Úvod do tématu World - slovní zásoba spojená se zeměpisnými pojmy
Reálie Velké Británie (v učebnici lekce 5)
Člověk a společnost
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Popíše, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.

srovnává postavení světadílů, oceánů a makroregionů světa.

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.


Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky

reklama


preventivní program


Antické Řecko
typy a formy států - pojmy demokracie, oligarchie, aristokracie, občan - práva a povinnosti

přírodní poměry Asie

Asie - ekonomický potenciál jednotlivých států
tvorba vlastní reklamy a scénáře, cíl reklamy, způsob zpracování, zhodnocení prací
PT: Mediální výchova
samota x osamění
PT: Osobnostní a sociální výchova
řecko - perské války (falanga- praktická ukázka)
Ze života mladé Athéňanky - práce s textem
opakovací test - Řecko
Olympijské hry, divadlo v Řecku - dramatizace známých událostí
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Animace a tvorba vlastního projektu dle zadaných kritérií. Prezentace projektů.
Člověk a svět práce
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
+ organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
samostatná práce na výrobku dle zadání, dodržování technologických postupů;
práce s technickými materiály a používání nářadí na opracování výrobků;
započetí práce na robotovi;
Matematicko fyzikální základ
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
Sítě těles, volné rovnoběžné promítání.

Konstrukce trojúhelníků pomocí SSS, SUS, USU
Násobení a dělení zlomků. Převrácená hodnota zlomku.
šíření světla
zdroj světla
barevné spektrum
Svět přírody
Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.
základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


práce s mapou Asie
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. malba, kresba, kombinace výtv. technik
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna

procházky