10.5.2021 - 21.5.2021, 8.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

Tvoří výpisky.

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů (úvaha, anotace, recenze, rozhovor, vyprávění, ...) PT: osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativity
světová literatura - realismus ve Francii, Rusku, USA; literatura sci-fi (J. Verne) atd.
tvorba krátké povídky na zadané téma
práce s texty dle zadaných úkolů
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

- písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
Opakování lekce 6 - slovní zásoby a probraných mluvnických jevů
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. •odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Gramatika:

spojky weil a dass

Téma:

dokončení tématu Berufe
nové téma: Im Restaurant, Im Geschäft
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

En el aeropuerto, en el avión
El futuro - budoucí čas
rozhovory - na letišti, v letadle, pohyb v prostoru
slovní zásoba - rozšíření
Kahoot - procvičení
opakovací test
Mi pasaporte - vyplnění kolonek v pase, reakce na otázky, tázací zájmena a příslovce
Člověk a společnost
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým nerovnoměrnost vedla.
- konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva

- kulturní, společenské a hospodářské rozdíly mezi evropskými státy
PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického politického systému.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

- mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy PT: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – zpravodajství a reklama
Člověk a svět práce
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství.
právní úprava, nástin historie práva
Matematicko fyzikální základ
Určí v jednoduchých příkladech teplo přijaté a odevzdané tělesem.
Při řešení úloh užívá dělitelnost přirozených čísel
Teplo, sdílení tepla, skupenské přeměny
dělitelnost a slovní úlohy jí využívající
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných sulfidů, kyselin, hydroxidů a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.


chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučeniny - hydroxidy, sulfidy, kyseliny a soli

vlastnosti a využití oxidů, kyselin, hydroxidů, kyslíkatých a bezkyslíkatých solíPrůřezové téma: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí
Tělesná výchova
V souladu s individuálními předpoklady zvládá pohybové dovednosti - turistika.

V souladu s individuálními předpoklady zvládá pohybové dovednosti - protahovací a posilovací cvičení.
bezpečný pohyb po silnicích, dopravní značky