26.4.2021 - 7.5.2021, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami.
Antická literatura, báje a pověsti, drama

Vlastní audiovizuální sdělení; skloňování příd. jmen

Kodifikační příručky


tvorba reklamy - práce ve skupině
PT: Mediální výchova
Anglický jazyk
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.


• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět • zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
• psaní krátkých jednoduchých popisů sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených základními spojkami
Jídlo a stravování; počitatelnost podstatných jmen; psaní receptu; použití some/any; konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci. Reálie Velké Británie.
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).společnost a způsob vlády ve Spartě a Athénách (oligarchie, demokracie)


typy a formy států
demokratické a nedemokratické vedenípamátky antického Řecka, Sedm divů světa - dokončení Lapbooků


městské státy - práce s myšl. mapou, sdílení ve skupině, metoda ANO - NE
Jak se žilo v Řecku - práce s referáty
řecko - perské války

terminologie, současné dění
PT: Výchova demokratického občana

aktualita - připomínka událostí v Černobylu
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Animace a tvorba vlastního projektu dle zadaných kritérií.
Člověk a svět práce
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
+ organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů;
návaznost na MF "Světlo";
Matematicko fyzikální základ
Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary.
Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
tělesa - krychle, kvádr, hranol, jehlan, kužel, koule
šíření světla, zdroj světla, barevné spektrum
násobení zlomků
převrácená hodnota čísla
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.

uspořádání stavby rostlinného těla


stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin


základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

základní geografické, topografické a kartografické pojmy


Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Využití základních výtvarných technikUplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna