26.4.2021 - 7.5.2021, 9.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy ve větě jednoduché a souvětí.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Konzultační hodiny na základě individuálních dotazů.
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Odvozování z daných souvislostí neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Téma: životní prostředí, environmentální témata.
Project 4, závěr 4. lekce, 5. lekce
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Perfektum sloves - opakování.
Množné číslo podstatných jmen.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne.
Španělský jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém poslechovém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem En el restaurante - slovní zásoba. Poslechová cvičení. Opakování číslovek. Vytvoří menu restaurace.
Člověk a společnost
Zdůvodňuje situaci v posledním válečném roce 1945. Ví,jak válka skončila. konec války
důsledky války
Orientuje se v orgánech EU. Jednotlivé orgány EU
Matematicko fyzikální základ
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu (bude hodnoceno v předmětu AMA, EMA).
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Procvičování jednotlivých témat dle individuálních potřeb.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - vylučovací, nervová rozmnožovací

viry a bakterie jako pomocník i nebezpečíprevence chorob

Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vzdělávací videa z oblasti sportu.

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.
online cvičení v učebně