12.4.2021 - 23.4.2021, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
literatura starověkého Řecka

zprávy v tisku, reklamyJmenné a zájmenné skloňování; uplatnění jednotlivých slovních druhů ve skladbě věty jednoduché


propojení s ČS, manipulace v textu a obraze
PT: Osobnostní a sociální rozvoj
Anglický jazyk
Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům
Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
Jídlo a stravování
- počitatelnost podstatných jmen
- psaní receptu
- použití some/any
- konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci

- v učebnici lekce 4
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
antické Řecko
společnost a způsob vlády ve Spartě a Athénách (oligarchie, demokracie)
mediální výchova


Homérské období - opakování, shrnutí informací, jak to bylo s Trojou
velká řecká kolonizace
Atlandida - referát (práce s textem metodou I.N.S.E.R.T)
Sparta a Athény- myšlenková mapa (dú)

zprávy
reklamy
manipulace
(Kovyho mediální ring), dú- rozbor reklamního sdělení
PT: Mediální výchova
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Základní příkazy, základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka). Scratch. Animace a tvorba vlastního projektu dle zadaných kritérií.
Člověk a svět práce
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. čtení jednoduchých náčrtů, výkresů a pracovních postupů či návodů - měřítko; návaznost na MF "Žák pracuje s měřítky map a plánů.", hodnoceno v MF
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli. Násobení zlomků.
Konstrukce trojúhelníků pomocí SSS, SUS, USU.
Slovní úlohy.
Svět přírody
Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.
stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza

stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin


stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin
Estetická výchova
Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace. koláž, propojení obrazu a textu práce na zadání do školní kroniky
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna