12.4. 2021 - 23.4 2021, 8.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy
májovcipravopisná cvičení; Kahoot (velká písmena)


test 12. nebo 13. dubna
Anglický jazyk
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zeptá se na základní informace.
- písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
- zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- návrhy řešení problémů pomocí modálních sloves
- popis pravidel

- v učebnici lekce 6
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. •rozpoznávání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům
Gramatika: modální slovesa
Téma: Beruf

PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Španělský jazyk
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

En el hotel
tázací zájmena a příslovce
praktická ukázka, reakce na otázky recepčního
příjmení a jména ve Španělsku
texty o španělsky mluvících zemích
práce na vlastním textu o ČR a Praze
PT: Multikulturní výchova

Člověk a společnost
Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin.

Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

- emancipace menšin žijících v ČR (Židé, Romové a další), boj za rovnoprávnost žen


- mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy

- konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva
- dokončení průběžně naplňovaného výstupuPT: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – zpravodajství a reklama

PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického politického systému.
Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). ekosystémy opakování ekosystému světa

nová látka: ekosystémy v ČR (dlouhodobý domácí úkol)
Člověk a svět práce
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz.

Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.

Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení.


základní operace platebního styku v domácnosti


různé způsoby placení, nakládání s penězi
Matematicko fyzikální základ
provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
a2 - b2

válec, koule
Svět přírody
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.
částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučeniny - halogenidy, oxidy

vlastnosti a využití oxidů a halogenidů
Průřezové téma: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí.
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
uplatnění podnětů při vlastní tvorbě


utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla

poslech a reflexe
kompozice hudební skladby
Povinný úkol:
na výběr z: Landart - reflexe krajiny (inspirace uměním A. Goldsworthyho); Architektura je řeč - návrh vlastního modelu inspirovaného citátem; parafráze na vybraný ikonický obraz - obraz z oblečení

Dobrovolný úkol:
Poslech a reflexe B. Smetana – Vltava a zpracování prac. listu
Tělesná výchova
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci. protahovací, uvolňovací a posilovací cviky online hodiny si připravují samotní žáci, část hodiny je jimi vedena