10.5.2021 - 21.5.2021, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.

Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele od 15. století do poloviny 18. století.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Procvičování určování druhů vedlejších vět v jednoduchém souvětí.

osnova, obsah referátu, referát o knize,


světová renesanční literatura - představitelé, žánry (sonet, novela, balada, drama, román)

slovesné tvary, slovesný rod a vid
Test (15 minut): čtvrtek 13.5 (7.C), pátek 14.5. (7.A, 7.B)

samostatná práce, termín odevzdání 31.5.


práce se texte, skupinová práce - portrét W. Shakespeara, práce s ukázkami, tvorba vlastního textu
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Zapojování se do jasně strukturovaného rozhovoru v budoucím čas. Vyjádření budoucnosti pomocí will.
Popis plánů do budoucna.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project 3 - lekce 2.
Německý jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Používání základních zdvořilostních obratů, poskytnutí konkrétních informací.
Výběr, seřazení, doplňování odpovědí.
Vykonávání jednoduchých činností.
Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení.
Podstatná jména ve třetím pádu.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Témata: In der Schule, Essen und Trinken.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat


dotazník
poslechová cvičení k dotazníku
tvorba vlastního průkazu, reakce na otázky
opakovací test na čísla, datum, otázky k identifikaci
A- pátek 14., C- čtvrtek 13.
sloveso IR - časování
co najdeme ve městě - slovní zásoba
Člověk a společnost
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.
Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.

Český stát a jeho postavení od poloviny 15. století do roku 1618.
Třicetiletá válka a její důsledky.
Světové hospodářství.
Sektorová a odvětvová struktura hospodářství, územní dělba práce.
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti.
Orgány samosprávy.
Možnosti změny člověka.

PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
PT: Osobnostní a sociální výchova, sebepojetí a seberegulace - regulace vlastního jednání a prožívání.
Člověk a jeho svět
Dodržuje zásady hospodárnosti.

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje.

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
Státní rozpočet - zdroje a výdaje.

Hospodářské sféry primární, sekundární, terciární a kvartérní.
Informační a komunikační technologie
Skupina I. Ovládá práci s rastrovou grafikou. Skupina II. Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. základy práce s digitální fotografií v programu Photoshop - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží buňka, formátování tabulky, roztahování čísel s porozuměním, formát měny, %, desetinného čísla, funkce suma.
Matematicko fyzikální základ
Změří velikost působící síly.

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.

Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů.
měření síly

výslednice sil, skládání sil
výpočet tlaku

2. a 3. Newtonův zákon
moment síly
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - členovci - trojlaločnatci, klepítkatci, korýši.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje bezpečného chování ve styku s živočichy.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.
opakování na test - měkkýši, houbovci, kroužkovci.
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
Učivo: uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovoduhudební styly a žánry období do padesátých let 20. století
Dokreslovaný detail vybrané reprodukce sochy (renesanční, barokní a antičtí mistři)
Hra na tělo - vymýšlení rytmického doprovodu k vybraným hudebním dílům různých stylů a žánrů
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Procházky do okolí Prahy.
on-line cvičení s pedagogem