26.4,2021 - 7.5.2021, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele od poloviny 15. století do druhé poloviny 18.století.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.

Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.
renesanční literatura
W. Shakespeare


VH, VV, druhy VV, větný člen- vedlejší věta - převádění

světová i česká renesanční a barokní literatura - zadání referátů
30.4. rozhlasová hra Romeo a Julie v podání žáků 7. ročníku

Termín odevzdání
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Popis plánů za použití vět řazených za sebou.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Project 3, lekce 3D, 2A
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory.
Představování sebe a členů rodiny
sdělení informací.
Popis skutečností.
Podstatná jména ve třetím pádu.
Téma: In der Schule.

Španělský jazyk
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.

• tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky
la Entrevista - rozhovor
užití sloves, otázky na dny a měsíce- tvorba rozhovoru - práce ve dvojici
vyplnění dotazníku (jméno, věk, zaměstnání atd.) - tvorba ident. karty
poslech a překlad písně
Člověk a společnost
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.
Objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.

Český stát a jeho postavení od poloviny 15. století do roku 1618.
Třicetiletá válka a její důsledky.
Vývoj světových regionů.
Světové hospodářství.
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.
Orgány samosprávy.
Volby.

PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě – parlamentní, krajské a komunální volby.
Informační a komunikační technologie
Skupina I. Ovládá práci s rastrovou grafikou. Skupina II. Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. základy práce s digitální fotografií v programu Photoshop - snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální podoby změna velikosti, rotace, výběry fotografií práce s vrstvami, styly vrstev, tvorba koláží buňka, formátování tabulky, roztahování čísel s porozuměním
Člověk a svět práce
Dodržuje zásady hospodárnosti.

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje.

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
Státní rozpočet - zdroje a výdaje.

Hospodářské sféry primární, sekundární, terciární a kvartérní.
Matematicko fyzikální základ
Změří velikost působící síly.

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.
měření síly

druhy sil, síla jako orientovaná úsečka
výslednice sil, skládání sil, třecí síla,
výpočet tlaku
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - měkkýši, houbovci, kroužkovci.

zeměpis:
práce s atlasem - ANDSKÉ STÁTY, BRAZÍLIE a okolní státy

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.
on-line cvičení s pedagogem