12.4.2021 - 23.4.2021, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.


Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.


Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od 15. století do druhé poloviny 18. století.
skladba věty jednoduché, větný člen, významový poměr mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, člen několikanásobný -
zavedení pojmu VH, VV, druhy VV v návaznosti na určování větných členů


shakespearovské drama
Duben - Měsíc nezapomenutelných rolí - příprava a realizace rozhlasové hry Romeo a Julie
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Zeptá se na základní informace.
Popis události v minulém čase s využitím spojek k propojení několika vět.
Zjišťování informací, které se týkají probíraných témat.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project lekce 3C, D, Culture
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory.
Představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností.
Podstatná jména ve třetím pádu.
Téma: In der Schule - rozšiřování slovní zásoby.
Práce s obrazovým materiálem, poslechovým cvičením, videem.
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
práce s textem, reakce na otázky
dny v týdnu, měsíce - cumpleaňos
národnosti ( opakování přídavných jmen)
texty k oblasti Latinské Ameriky, četba, překlad
opakování národností
PT: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech
číslovky do sta, opakovací test
Člověk a společnost
Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.
Zámořské objevy.
Svět na počátku novověku.
Český stát a jeho postavení od poloviny 15. století do roku 1618.
Vývoj světových regionů.
Světové hospodářství.
Zámořské objevy, jejich význam pro Evropu, nejznámější mořeplavci.
Humanismus a renesance.
Nástup Habsburků na český trůn.
Severní a Jižní Amerika - zeměpis - pokračování.
Kvíz v Kahoot!
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život.
Orgány samosprávy.
Volby.
PT:Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě – parlamentní, krajské a komunální volby
Informační a komunikační technologie
I. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. II. skupina (podle Učebny) Seznámení s programem iMovie. buňka, formátování tabulky Výměna učitelů ve skupinách.
Člověk a svět práce
Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít. Pojištění. Opakovací testík Bankovnictví.
Matematicko fyzikální základ
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.

Změří velikost působící síly.

Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působící na těleso, jejich velikosti a směry.
osa úsečky a osa úhlu
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

měření síly

těžiště, druhy sil, síla jako orientovaná úsečka, výslednice sil, skládání sil, třecí síla
Budete potřebovat rýsovací pomůcky!!!
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - tasemnice, hlísti, měkkýši.

zeměpis:
práce s atlasem - ANDSKÉ STÁTY, BRAZÍLIE a okolní státy

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.
TEST - žahavci, ploštěnci (19. 4.) na hodině ČP
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních)


intonování písní
DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

CLOTHES PICTURE - koláž z oblečení a obyčejných věcí - parafráze na vybraný slavný obraz

"JAKO PTÁK" - zvuková nápodoba zpěvu ptáků
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna