24.5.2021 - 4.6.2021, 2.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)

Odůvodňuješ a píšeš správně velká písmena ve vlastních jménech. (odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování)

Vyjmenuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru)

Rozlišuješ mluvenou a písemnou podobu slova. (rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova)

Čteš plynule s porozuměním. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Pracuješ tvořivě s různými texty. (pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

základní pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty

základní seznámení se slovními druhy

vztah hlásky a písmena
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin

čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení
plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů (dětské encyklopedie)

čtení s porozuměním

poslech literárních textů
technika čtení

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
dramatizace
dokončování a přetváření textu

základní komunikační pravidla


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností zapamatování.

Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtyřúhelníky a pětiúhelníky. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)

Porovnáváš velikost útvarů, měříš a odhaduješ délku úsečky. (porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky)

Zpaměti sčítáš a odčítáš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Zpaměti násobíš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Umíš hodiny a orientuješ se v kalendáři. (orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času)

Pracuješ s údaji a doplňuješ tabulky. (doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel)

Určuješ rostliny a živočichy ve svém okolí. (uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě)písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-100

úsečka, lomená čára, křivá čára
nácvik kreslení a rýsování úseček

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají

porovnávání velikosti útvarů
odhadování délky a měření úseček

sčítání a odčítání desítek do 100
sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla do 100

násobilka 2, 5 a 4
násobení 10

určování času
základní jednotky času a jejich převody

práce s údaji
tabulky
diagramy
grafy

výčet organismů v dané lokalitěOsobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - pozornosti a soustředění

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností –poznávání dovednosti pro učení a studium
Kultura ducha a těla
Vyjádříš svůj výtvarný záměr. (podle svých schopností podá výklad výtvarného vyjádření, odlišný výklad porovnává se svojí dosavadní zkušeností)

Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Vstupuješ do rolí. (vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná)

Spolupracuješ ve skupině na tvorbě jevištní situace. (spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace)

Prezentuješ jevištní situaci před spolužáky, sleduješ prezentaci ostatních. (prezentuje jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních)

Všímáš si svých spolužáků a nabídneš pomoc. (reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc)

Zvládáš atletická cvičení. (zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení)

Vedeš krátkou rozcvičku. (spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti)

Spolupracuješ při týmových pohybových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Spolupracuješ při týmových míčových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)
vnímání, pozorování poznávání a pojmenování vlastností a cílů výtvarných projevů

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

jevištní postava

dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti

základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt
inscenační prostředky a postupy – jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu, přednes básně a prózy
komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe a hodnocení

zájem o druhé

atletika: vytrvalostní běh 5 – 10 minut, rychlý běh 20 – 50 m, skok do dálky (spojení rozběhu a odrazu), hod míčkem z místa a z rozběhu

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a uvolňovací cvičení

pohybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek, využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

sportovní hry a míčové hry; základy sportovních a míčových her – manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů


Multikulturní výchova, multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovedností zapamatování, řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí – posouvání vlastních limitů.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě a ve skupině
kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.

Osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí.