26.4.2021 - 7.5.2021, 2.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuješ mluvenou a písemnou podobu slova. (rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova)

Odůvodňuješ a píšeš správně velká písmena ve vlastních jménech. (odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování)

Vyjmenuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru)
Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)


Píšeš správně jednoduchá sdělení. (píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)


Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Pracuješ tvořivě s různými texty. (pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností)
vztah hlásky a písmena
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin

základní pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty

tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě


základní seznámení se slovními druhy

souvislé a srozumitelné písemné sdělení formální úprava textu - vzkaz, zpráva, adresa

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

poslech literárních textů
technika čtení

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
dramatizace
dokončování a přetváření textu
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Zpaměti násobíš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)
popisuje jednoduché závislosti z praktického života.

Popisuješ jednoduché závislosti z praktického života.

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Chováš se správně a bezpečně při mimořádných situacích. (reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech)

Vhodně jednáš při řešení nepříjemných situací. Víš, jak se chovat při setkání s cizími lidmi. (chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná)

Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.
písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-100

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-100
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-100
číselná řada

násobilka 2, 5 a 4, násobení 10

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají

závislosti a jejich vlastnosti (modelace dělení)


základní změny v přírodě v průběhu roku

správné a bezpečné chování při mimořádných událostech

zásady bezpečné komunikace

nebezpečná místa, nebezpečné situace
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Osobnostní a sociální výchova, Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, podřízení se.)

Osobnostní a sociální výchova, Komunikace – komunikace v různých situacích (řešení konfliktů, vyjednávání, žádost apod.)
Kultura ducha a těla
Vyjádříš svůj výtvarný záměr. (podle svých schopností podá výklad výtvarného vyjádření, odlišný výklad porovnává se svojí dosavadní zkušeností)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

Pracuješ správně s dechem, hlasem a držením těla. (zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla)

Dokážeš hlasem a pohybem rozpoznat a vyjádřit emoce. (dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých)

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti.
vnímání, pozorování poznávání a pojmenování vlastností a cílů výtvarných projevů

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

psychosomatické dovednosti: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla

verbální a neverbální komunikace

znalost základních zdraví prospěšných cvičení a vhodného prostředí pro pohybovou činnost
Multikulturní výchova, multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena – moje tělo, moje psychika, zdravé a vyrovnané sebepojetí.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, komunikace – řeč těla, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, psychohygiena – spojení fyzické a duševní kondice.