29.3.2021 - 9.4.2021, 2.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)

Vyjmenuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru)

Odůvodňuješ a píšeš správně velká písmena ve vlastních jménech. (odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)
tvrdé a měkké souhlásky

Píšeš správně jednoduchá sdělení. (píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení)


tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

základní seznámení se slovními druhy

základní pravidla pro psaní velkých písmen uvnitř věty

poslech literárních textů
technika čtení

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

souvislé a srozumitelné písemné sdělení formální úprava textu - adresa, vzkaz
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtyřúhelníky a pětiúhelníky. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace)

Vnímáš význam zvyků a tradic ve společnosti. (uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí)

Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků)

Určuješ rostliny a živočichy ve svém okolí. (uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě)


písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-100

čtení a zápis čísel do 100

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-100
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-100
číselná řada

úsečka, lomená čára, křivá čára
nácvik kreslení a rýsování úseček

řešení a tvorba slovních úloh o běžných situacích, které děti znají Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě, zvyky, pranostiky - Velikonoce

třídění přírodnin podle společných znaků - jarní příroda

výčet organismů v dané lokalitě - jarní příroda


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - pozornosti a soustředění

Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
Kultura ducha a těla
Vyjádříš svůj výtvarný záměr. (podle svých schopností podá výklad výtvarného vyjádření, odlišný výklad porovnává se svojí dosavadní zkušeností)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

Vedeš krátkou rozcvičku. (spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti)

vnímání, pozorování poznávání a pojmenování vlastností a cílů výtvarných projevů

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování.

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a uvolňovací cvičení
Multikulturní výchova, multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí.