15.3.2021 - 26.3.2021, 2.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)

Vyjmenuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)
tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

základní seznámení se slovními druhy

poslech literárních textů
technika čtení

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtyřúhelníky a pětiúhelníky. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Porovnáváš velikost útvarů, měříš a odhaduješ délku úsečky. (porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky)

Orientuješ se v čase a využíváš časové údaje. (využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Určuješ rostliny a živočichy ve svém okolí. (uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě)

Provádíš jednoduché pokusy. (provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti)

Víš, jak požádáš o pomoc pro sebe i pro jiné na tísňových linkách. (v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek)
písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku v oboru 0-100

úsečka, lomená čára, křivá čára
čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník

porovnávání velikosti útvarů
odhadování délky a měření úseček

žádost o pomoc
zásady komunikace na tísňových linkách

orientace v čase; běžně používané časové jednotky

základní změny v přírodě v průběhu roku - jaro

výčet organismů v dané lokalitě

založení jednoduchého pokusu, sledování zadaných vlastností a jevů
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - pozornosti a soustředění
Kultura ducha a těla
Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

Vedeš krátkou rozcvičku. (spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti)
různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování.

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a uvolňovací cvičení
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.