1.3.2021 - 12.3.2021, 2.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)

Vyjmenuješ slovní druhy. (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Vyjadřuješ své pocity z přečteného textu. (vyjadřuje své pocity z přečteného textu)

Rozeznáš rozpočitadlo, hádanku, říkanku, báseň a pohádku. (rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších)
tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

základní seznámení se slovními druhy

poslech literárních textů
technika čtení

zážitkové čtení a naslouchání, volné vyjádření

báseň, pohádka

Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě.
Člověk a jeho svět
Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtyřúhelníky a pětiúhelníky. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)

Umíš hodiny a orientuješ se v kalendáři. (orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času)

Znáš členy své rodiny. (rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi)

čtení a zápis čísel do 100

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-100
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-100
číselná řada

úsečka, lomená čára, křivá čára
čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník

určování času
základní jednotky času a jejich převody

rodina, rodinné vztahy


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - pozornosti a soustředění

Osobnostní a sociální výchova, Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy

Kultura ducha a těla
Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování.
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.