1.2.2021 - 19.2.2021, 2.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Pracuješ tvořivě s různými texty. (pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností)

Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev)
návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

poslech literárních textů
technika čtení

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
dramatizace
dokončování a přetváření textu

tvrdé a měkké souhlásky

pravidla pro správné psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Člověk a jeho svět
Znáš zásady zdravého životního stylu. (projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví)

Orientuješ se v čase a využíváš časové údaje. (využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Zpaměti násobíš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní


Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš čtyřúhelníky a pětiúhelníky. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a nachází v realitě jejich reprezentaci)


zásady zdravého životního stylu

orientace v čase; běžně používané časové jednotky (rok, měsíc, týden, hodina, minuta)

základní změny v přírodě v průběhu roku

čtení a zápis čísel do 80

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-80
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-80
číselná řada

násobilka 2, 5 a 4
násobení 10

úsečka, lomená čára, křivá čára
čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - pozornosti a soustředění
Kultura ducha a těla
Rozeznáš tempo a dynamiku v hudbě. (rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby)

Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Pracuješ správně s dechem, hlasem a držením těla. (zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla)

Dokážeš hlasem a pohybem rozpoznat a vyjádřit emoce. (dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých)
tempo a dynamika v hudbě

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování, kresba, malba a prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými výrazovými prostředky a materiály

psychosomatické dovednosti: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla

verbální a neverbální komunikace
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena – moje tělo, moje psychika, zdravé a vyrovnané sebepojetí.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, komunikace – řeč těla, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání.