4.1.2021 - 15.1.2021, 2.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Rozlišuješ věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací a vyslovuješ je se správnou intonací. (rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova s ú/ů. (odůvodňuje a píše správně slova s ú/ů)

Rozpoznáváš slova souřadná, nadřazená, podřazená a slova opačného významu. (porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Poznáš typické znaky pohádky. (odlišuje pohádku od ostatních vyprávění)

Čteš plynule s porozuměním. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Vyjadřuješ své pocity z přečteného textu. (vyjadřuje své pocity z přečteného textu)

Souvisle vyprávíš o svých zážitcích. (na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)
tvrdé a měkké souhlásky

věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

intonace, přízvuk

pravidla pro správné psaní ú/ů v českých domácích slovech

slovní zásoba, slova a pojmy, význam slov

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

typické znaky pohádky

čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení
plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů (dětské encyklopedie)

poslech literárních textů
technika čtení

čtení s porozuměním

zážitkové čtení a naslouchání, volné vyjádření

souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova vyprávění

základní komunikační pravidla
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností zapamatování.

Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Sčítáš a odčítáš do 20 s přechodem přes desítku. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Určíš správný počet a pořadí. (používá přirozená čísla k modelování reálných situací)

Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Zpaměti sčítáš a odčítáš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Zpaměti násobíš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš jednoduchá tělesa. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa)

Máš základní znalosti o lidském těle a víš, jak pečovat o své zdraví. (uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle)

Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)


Vnímáš význam zvyků a tradic ve společnosti. (uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí)

Věnuješ se sebehodnocení. (má osvojeny základní předpoklady – vědomosti a dovednosti – pro vytvoření sebeúcty)

Všímáš si na druhých jejich dobrých vlastností. (si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých)
sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes desítku

vyjadřování počtu a pořadí číslem

písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-50

sčítání a odčítání desítek do 50
sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla do 50

čtení a zápis čísel do 50

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-50
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-50
číselná řada


násobilka 2
násobení 10

kvádr, válec

lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce

třídění přírodnin podle společných znaků

základní změny v přírodě v průběhu roku

způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě, zvyky, pranostiky

sebeúcta

vztahy ke druhým lidem
Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
Kultura ducha a těla
Vytváříš předměty z různých materiálů. (vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů)

Vyjádříš svůj výtvarný záměr. (podle svých schopností podá výklad výtvarného vyjádření, odlišný výklad porovnává se svojí dosavadní zkušeností)

Improvizuješ v hudbě. (improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem)

Hraješ na hudební nástroje. (využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

Spolupracuješ ve skupině na tvorbě jevištní situace. (spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace)

Prezentuješ jevištní situaci před spolužáky, sleduješ prezentaci ostatních. (prezentuje jevištní situaci před spolužáky, sleduje prezentaci ostatních)
vlastnosti materiálů a jejich využití

vnímání, pozorování poznávání a pojmenování vlastností a cílů výtvarných projevů

hudební hry
hra na tělo

hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti

základní stavební prvky dramatu – situace, postava
inscenační prostředky a postupy – jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu
komunikace s divákem – prezentace
Multikulturní výchova, multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě a ve skupině
kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.

Osobnostní a sociální výchova, morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí.