29.3.2021 - 9.4.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

používá správné tvary slov v písemném projevu
antická mytologie, drama

zájmenné skloňování, slovesné tvary

uplatňování pravopisných zásad

skloňování podstatných a přídavných jmen, tvary duálové
propojení s učivem ČS, práce s textem, "průkaz totožnosti" mytologické postavy - osnova
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
• promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Jídlo a stravování
- počitatelnost podstatných jmen
- psaní receptu
- použití some/any
- konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci

V učebnici lekce 4
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
Minojská Kréta, Mykénské období- periodizace dějin starověkého Řecka
Homérské Řecko

mediální výchova - zpráva, rozhovor, reklama
- paláce na Knóssu, báje o Minotaurovi (video ukázka) práce s textem, vyhledávání informací
Atlantida a její tajemství
propojení s ČJ - referáty, Trojská válka, archeologie a památky antického Řecka


práce s textem
Člověk a jeho svět
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; samostatná práce na výrobku dle zadání; dodržování technologických postupů; stavba modelu mostu; dlouhodobý úkol;
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Základní příkazy, základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka). Scratch. Animace a tvorba jednoduchých projektů.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
Využívá potřebnou matematickou symboliku.
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.
Sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem.
porovnávání zlomků (opakování)
vztah zlomek desetinné číslo (opakování)

Slovní úlohy na různá témata s použitím zlomků.

Konstrukce na základě postupu konstrukce pomocí geometrických značek.
Konstrukční úlohy trojúhelníku dle sss
Svět přírody
Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy.

Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.

fotosyntéza

fotosyntéza - teplo, světlo, oxid uhličitý, voda

stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza


Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
výtvarné umění nejen období probíraného souběžně v oboru dějepis

výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost

změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

on-line TV
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna