15.3.2021 - 26.3.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
slohové útvary a postupylyrika a její typy


jmenné skloňování, duálové tvary aj.uplatňování zásad diskuze a dialogu
rozhovor - PT: Mediání výchova
propojení s tvorbou rozhovoru v rámci zpracování školní kroniky
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
• odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.

• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
- Jídlo a stravování
- počitatelnost podstatných jmen
- psaní receptu
- použití some/any
- konverzace na téma nakupování potravin/ objednávání jídla v restauraci

V učebnici lekce 4.
Člověk a společnost
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v rodině, ve škole, v obci
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.Indie

antické Řecko

jižní Afrika
starověká Indie a její znaky (hinduismus a buddhismus - meditace, jóga - praktická ukázka) , kastovní systém, tradice
- práce ve skupině a vyhledávání informací- rozdělení rolí ve skupině (spolupráce)

- úvod do tématu, práce s filmovými ukázkami a obrazovým materiálem, myšlenková mapa, porovnání získaných informací
16.3. preventivní program Co sdílíme (sociální sítě)
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Základní příkazy, základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka). Scratch. Práce s audio/video aplikacemi v rámci úkolu na EV.
Člověk a svět práce
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; samostatná práce na výrobku dle zadání; dodržování technologických postupů; stavba modelu mostu; dlouhodobý úkol;
Matematicko fyzikální základ
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.
Krácení a rozšiřování zlomků, zápis zlomku, převod des. zlomku a des. čísla
vlastnosti permanentního magnetu
magnetické pole
Svět přírody
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.

rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.
stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza

jižní Afrika
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
výtvarné umění nejen období probíraného souběžně v oboru dějepis
výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.
Cvičení online s pedagogem.
Google učebna.