1.3.2021 - 12.3.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.
publicistický styl
administrativní styl


Vlastní čtenářský zážitek, starověká literatura.
Skloňování podstatných a přídavných jmen.


Uplatňování pravopisných zásad, práce s pravopisnou chybou.
- práce s textem, jak vést rozhovor- propojení s učivem ČS
- inzerát ve starověké Číně
Anglický jazyk
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět

• porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.
- závěr tématu Cestování a popis zážitků (použití minulého času)
- úvod do tématu Jídlo a stravování
- v učebnici závěr lekce 3 a úvod do lekce 4
Člověk a společnost
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.starověká Čína


zpráva, fake news
- pokračování tématu, hranice a jejich důležitost (dnešní Čína a její národy, lidská práva - Ujguři)
Velká čínská zeď, hmotné památky, náboženství


- práce s textem, jak vést rozhovor tvorba inzerátu
- propojení s ČJ
PT: Mediální výchova
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Základní příkazy, základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka). Code.org Scratch
Člověk a svět práce
užívání technické dokumentace a připrava vlastního jednoduchého náčrtu výrobku;
čtení a vytváření jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů; dokončení úkolu týkajícího se náčrtu a kótování jednoduchého výrobku;
jednoduchý náčrt modelu mostu a sestavení seznamu potřebného materiálu a dalších pomůcek pro stavbu modelu mostu;
Matematicko fyzikální základ
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.
porovnávání zlomků
vztah zlomek desetinné číslo

početní operace se zlomky

vlastnosti permanentního magnetu
magnetické pole
Svět přírody
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.
stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

členění z hlediska výživy hub, význam hub
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

reflexe výtvarného sdělení, použité umělecké prostředky
formulace vlastního názoru na umělecké dílo
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.
Google Classroom